Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. HEGEDUS FERENC,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), trei societăţi comerciale în cadrul cărora persoana evaluată, soţia şi copiii acesteia deţin calităţi/funcţii au încheiat contracte comerciale de prestări servicii cu Primăria Municipiului Târgu Secuiesc.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

2. CIOTEA VASILE,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Căbeşti,

Judeţul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, o societate comercială la care soţia persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator a încasat, în baza contractului încheiat cu Primăria Comunei Căbeşti, suma totală de 42.286,43 lei.

 

Astfel, întrucât persoana evaluată nu a renunţat la funcţia de consilier local şi nici nu a reziliat contractul de furnizare produse, a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din acelaşi act normativ.

3. ENACHE VASILE,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Girov,

Judeţul Neamţ

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local, în data de 26 ianuarie 2018 şi în data de 28 februarie 2019, prin care s-a aprobat atribuirea a 4 ha, respectiv a 7,42 ha de păşune persoanei evaluate, precum şi la dezbaterile din cadrul şedinţelor, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, având posibilitatea să anticipeze că va beneficia de pe urma adoptării lor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, dispoziţii preluate de Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ la art. 228, alin. (1).

4. ŞTICA CRISTIAN FRANCISC,

Director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Orşova,

Judeţul Mehedinţi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada martie 2017 – ianuarie 2019, o societate comercială în cadrul căreia mama persoanei evaluate deţinea calitatea de asociat şi pe cea de administrator, a furnizat produse şi a încheiat cu Spitalul Municipal Orşova contracte de lucrări / prestări servicii în valoare de aproximativ 280.111,47 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 181, alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 95/2006, coroborat cu dispoziţiile art. 178, alin. (2), lit. a) din acelaşi act normativ.

 

5. GHEUCĂ-SOLOVĂSTRU LAURA, Şef Secţie Clinică Dermato-venerologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 03 iulie 2017 a deţinut funcţia de şef secţie Clinică Dermato-venerologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi simultan cu calitatea de asociat şi funcţia de administrator în cadrul a 4 societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 184, alin. (12), coroborate cu prevederile art. 180, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 27 august 2015), respectiv dispoziţiile art. 185, alin. (15), coroborate cu art. 178, alin. (1), lit. b) (în vigoare începând cu data de 28 august 2015) şi lit. g) din acelaşi act normativ (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016).

6. MUNTEANU DUMITRU,

fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 august 2018 – 18 februarie 2019 a deţinut simultan calitatea de funcţionar public în cadrul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti şi pe cea de director în cadrul unei societăţi, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

7. HUŢANU GEORGETA DOINA, Funcţionar public în cadrul Consiliului Judeţean Botoşani

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2008 – 2019, a exercitat simultan funcţia publică de consilier la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani şi calitatea de expert tehnic judiciar în cadrul Biroului Local de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Botoşani, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

8. STADOLEANU IOAN DANIEL,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Judeţul Galaţi

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 16 septembrie 2013 exercită simultan funcţia publică de director executiv al Direcţiei Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi şi calitatea de expert contabil, respectiv expert contabil judiciar, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 161/2003.

9. PASCU VALENTINA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Sihlea, Judeţul Vrancea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 14 noiembrie 2011 – 29 noiembrie 2017 a exercitat simultan funcţia de referent în cadrul compartimentului financiar contabil al Primăriei şi funcţia contractuală de administrator financiar contabil în cadrul Şcolii gimnaziale „Principele Şerban Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica” Sihlea, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ENACHE VASILE, GHEUCĂ-SOLOVĂSTRU LAURA, MUNTEANU DUMITRU şi PASCU VALENTINA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie.”;

· art. 94, alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice (...) c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public (...)”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

 · art. 75, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […].”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

· art. 228, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv: b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri; d) o altă autoritate din care face parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.”;

· art. 178, alin. (1), lit. b) şi g) din Legea nr. 95/2006potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(2) Constituie conflict de interese: a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;”

· art. 181, alin. (1) şi (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (9) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b) -g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director.”;

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.