Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. BIRĂRUŢI CRISTIAN,

Primar al comunei Alunu, 

Judeţul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a semnat în data de 03 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea privind susţinerea activităţii Asociaţiei A.S. Olteţul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deţinut funcţia de vicepreşedinte până la data de 01 septembrie 2017, precum şi 12 ordine de plată.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. MARCU PETRU, 

Viceprimar al comunei Fîrliug,

Judeţul Caraş-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 septembrie 2016 – 10 iunie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Fîrliug, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3. MAREŞ COSMIN RĂZVAN,

fost Viceprimar al municipiului Deva şi actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al municipiului Deva,

Judeţul Hunedoara

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea a patru Hotărâri ale Consiliului Local, în baza cărora între municipiul Deva şi Asociaţia Fotbal Club Autobergamo au fost încheiate două Contracte de finanţare nerambursabilă în data de 26 mai 2017, în valoare de 500.000 lei, respectiv în data de 31 mai 2018, în valoare de 450.000 lei. Ulterior încheierii contractului de finanţare nerambursabilă din data de 26 mai 2017, persoana evaluată a făcut parte din delegaţia asociaţiei, care a efectuat o deplasare la Madrid, pentru a susţine echipa FC Autobergamo în timpul unui meci de fotbal.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum şi dispoziţiile art. 75, lit. e) din Legea nr. 393/2004, în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

4. BRĂILEANU MARIAN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Dumbrava, Judeţul Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 19 decembrie 2016 privind atribuirea/încheierea contractelor de deszăpezire pentru anul 2016 – 2017, în urma căreia s-a încheiat un contract de servicii între Primăria comunei Dumbrava şi o societate comercială, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate exercita calitatea de asociat unic şi de administrator. În urma derulării contractului, asociaţia a încasat venituri în valoare de 10.162,60 lei.

 

De asemenea, menţionăm faptul că în data de 23 iulie 2019, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi starea de incompatibilitate în cazul lui BRĂILEANU MARIAN, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat/administrator, a desfăşurat activităţi comerciale prin achiziţii directe, a încheiat şi derulat un contract de servicii cu Primăria comunei Dumbrava, Judeţul Prahova şi a emis o factură fiscală în valoare de 10.162,60 lei. (https://bit.ly/2YcW5lE). 

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, dispoziţiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, precum şi dispoziţiile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I [...]”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...] ”; 

·  art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local; 2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”;

· art. 75, lit. a) şi e) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; […] e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora [...]”.

 · art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

· art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; [...]”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.