Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă, în cazul a trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

LĂCĂTUŞU CARMEN,

Funcţionar public în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ

AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 230.161,34 lei (aprox. de 57.436,48 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către LĂCĂTUŞU CARMEN, funcţionar public în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, în perioada 20 noiembrie 2006 – 31 decembrie 2017.

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Bacău, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către LĂCĂTUŞU CARMEN.

BONŢA GHEORGHE-VASILE,

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Şibot, Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 septembrie 2019 – 11 februarie 2020, a exercitat simultan funcţia de viceprimar al comunei Şibot şi calitatea de angajat în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând, astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

DUMITRU VIOREL,

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Moara Vlăsiei, Judeţul Ilfov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier Local (2016 – 2020), având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local Moara Vlăsiei privind aprobarea bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2018, prin care au fost aprobate atât bugetul local de venituri şi cheltuieli cât şi lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2018.

 

Ulterior adoptării Hotărârii, Primăria Moara Vlăsiei a încheiat cu o societate în cadrul căreia DUMITRU VIOREL deţine calitatea de angajat, un contract de furnizare servicii în valoare de 88.863,36 lei, societate de la care Primăria mai efectuase anterior achiziţii directe.

 

De asemenea, la data adoptării Hotărârii Consiliului Local, se afla în curs de derulare un contract de prestări servicii, încheiat între societatea al cărei asociat unic şi administrator este DUMITRU VIOREL (în calitate de prestator) şi societatea la care este angajat (în calitate de beneficiar).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art. 75, lit. b) şi c) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, [...] este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: [...] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia”.
  • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru (...) consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.
  • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (forma în vigoare până la data de 04.07.2019), potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1 ) şi art. 101 alin. (3^1 )”;
  • art. 75, lit. b) şi c) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.