Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a şapte foşti şi actuali aleşi locali şi un funcţionar public, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

     1. ROTEA ION ROBERT, Primar al comunei Vitomireşti, Judeţul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 septembrie 2013 – 30 iunie 2014 a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de adminstraţie al Liceului Tehnologic Vitomireşti, Judeţul Olt, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. LÁSZLÓ FÁBIÁN, fost Primar al comunei Sînsimion, Judeţul Harghita

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 2012 – 29 decembrie 2015, simultan cu funcţia de primar a exercitat şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Fabian N. Laszlo Persoană Fizică Autorizată, încălcând dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. POPESCU VICHENŢIE, Viceprimar al oraşului Milişăuţi, Judeţul Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar 2012-2016, persoana evaluată a participat, în calitate de consilier local, la o serie de sedinţe ale Consiliului Local, fără a anunţa la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problemele supuse dezbaterilor. De asemenea, persoana evaluată a deţinut calitatea de preşedinte al Comisiei de licitaţie pentru închirierea, arendarea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniul public sau privat a oraşului Milişăuţi, analizând ofertele depuse şi semnând un Proces verbal prin care s-a stabilit că fiul său este câştigătorul unui teren în suprafaţă de 4.589 mp.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71, art. 76, alin. (1) şi ale art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi dispoziţiile art. 75, lit. a)  şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

4. ALEXA GABRIEL, Viceprimar al comunei Gorban, Judeţul Iaşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2012 – 2016 a votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind alegerea viceprimarului comunei Gorban, potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcţia de viceprimar.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

5. NAE IULIAN, fost Viceprimar al comunei Cosminele, Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 – 21 iunie 2016 a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de administrator în cadrul S.C. Satelit Impex S.R.L. încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. TIMIŞESCU VASILE, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, Judeţul Neamţ

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2012 – 2016, S.C. Timisescu Seby S.R.L., societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat, iar soţia acestuia pe cea de asociat şi administrator, a emis facturi care au fost achitate de către Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, respectiv de S.C. Eco TG S.R.L., societate comercială înfiinţată de UAT Tîrgu Neamţ.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

7. CRIŞAN OVIDIU, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, Judeţul Hunedoara

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2012 – 2015, T&O Prodcom S.R.L., entitate economică în cadrul căreia persoana evaluată este asociat şi administrator, a desfăşurat activităţi comerciale prin achiziţii directe, a încheiat şi derulat contracte comerciale cu mai multe instituţii aflate în subordinea ori sub autoritatea Primăriei Municipiului Hunedoara, în valoare de 182.302,07 lei, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

8. ARDELEAN GAVRIŞ, secretar în cadrul Primăriei oraşului Dragomireşti, Judeţul Maramureş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2013 – 2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Sportive Iza Dragomireşti, având un interes personal de natură patrimonială, a completat şi solicitat în 48 referate adresate Primăriei Dragomireşti decontarea sumei de 27.755 lei pentru plata arbitrilor, observatorului şi transportul echipei de fotbal Iza Dragomireşti. De asemenea, a contrasemnat Hotărârea Consiliului Local privind alocarea unor sume de bani către activitatea sportivă, inclusiv echipei Sportive Iza.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LÁSZLÓ FÁBIÁN şi NAE IULIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrincipiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

·  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

            · art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

·  art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; […] judeţene respective.”;

·  art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaFuncţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi; […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; […] g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată […]”;

·  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat  sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

·  art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

·  art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”;

·  art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii; (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.