Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleşi locali, al unui funcţionar public de conducere şi a unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul sistemului de învăţământ de stat, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. LĂZĂU BOGDAN-HORIA, Viceprimar al oraşului Ciacova, Judeţul Timiş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iulie 2016 – 31 iulie 2018 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din acelaşi act normativ.

2. POPA MARIUS-CRISTIAN, 

Consilier Local în cadrul Consiliului Local Săcele, Judeţul Braşov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), a luat parte la deliberarea şi adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate cuantumurile procentelor din profiturile nete înregistrate în anii 2016, 2017 şi 2018 de Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A., în vederea repartizării către salariaţi, având un interes patrimonial personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local (ca angajat al regiei autonome).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

3. CRIŞAN DAN MIRCEA

Consilier Local în cadrul Consiliului Local Adămuş, Judeţul Mureş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În data de 31 august 2016 a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea depunerii unui proiect de finanţare, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Comunitară şi Ajutor Reciproc „Adămuş”, asociaţie în cadrul căreia persoana evaluată a deţinut funcţia de asistent manager în perioada 03 octombrie – 30 noiembrie 2016.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, precum şi dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001.

4. BRĂILEANU MARIAN, 

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Dumbrava, 

Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat/ administrator, a desfăşurat activităţi comerciale prin achiziţii directe, a încheiat şi derulat un contract de servicii cu Primăria comunei Dumbrava, Judeţul Prahova şi a emis o factură fiscală în valoare de 10.162,60 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

5. FURTUNĂ ADRIAN, 

Funcţionar public cu funcţie de conducere în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui

INCOMPATIBILITATE ŞI SESIZARE PARCHET

În perioada 11 decembrie 2006 – 31 decembrie 2018 a exercitat simultan funcţia publică de conducere (şef al Serviciului     Financiar-Contabilitate) din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi pe cea de contabil la o societate comercială, activitate aflată în legătură directă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, întrucât în declaraţiile de avere depuse în calitate de funcţionar public (anii 2014-2017) nu a menţionat veniturile încasate în baza contractului individual de muncă încheiat cu societatea comercială în perioada 04 septembrie 2003 – 31 decembrie 2018, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, Judeţul Vaslui, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de „fals în declaraţii” prevăzută de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009.

6. CEOROMILA LILIAN, 

Director al Liceului Tehnologic nr. 1 comuna Cudalbi, Judeţul Galaţi

SESIZARE PARCHET

În calitate de director al Liceului Tehnologic nr. 1, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, a emis şi semnat:

- decizia de numire a sa ca expert în cadrul Proiectului finanţat din fonduri structurale „Dezvoltare integrată în Cudalbi, judeţul Galaţi” (în data de 01 octombrie 2017);

- Contractul individual de muncă privind numirea sa pe funcţia de coordonator (expert) în cadrul Proiectului „Dezvoltare integrată în Cudalbi, judeţul Galaţi” (contract semnat în data de 02 octombrie 2017 de către persoana evaluată, atât în calitate de angajator, cât şi în calitate de salariat);

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al liceului (în cadrul căruia persoana evaluată a deţinut funcţia de preşedinte) din data de 02 august 2017 privind desemnarea persoanei evaluate pentru semnarea documentelor aferente contractului de finanţare.

 

În urma activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, persoana evaluată a obţinut, în perioada ianuarie - mai 2018, venituri salariale în valoare de 23.520 lei.

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de dispoziţiile art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009.

 

Întrucât nu au fost identificate elemente privind existenţa unui caz de conflict de interese de natură administrativă, persoanei evaluate nu i s-a solicitat exprimarea unui punct de vedere.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LĂZĂU BOGDAN-HORIA şi POPA MARIUS-CRISTIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] g) calitatea de comerciant persoană”;

· art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”

· art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1).”;

· art. 75, lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”.

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.