Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 6 aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. IORDACHE ŞTEFAN – CĂTĂLIN, Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Brăila

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier judeţean a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila din data de 10 martie 2017, privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean la dezvoltarea activităţii sportive pe anul 2017 a Handbal Club „Dunărea” Brăila, şi a Hotărârii din data de 27 octombrie 2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, către Handbal Club „Dunărea” Brăila, a unui spaţiu pe o perioadă de 5 ani, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor (ca membru susţinător, respectiv vicepreşedinte al clubului sportiv).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75, alin. (1), lit. b) şi f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

2. SZOCS DENES,

Viceprimar al Comunei Vârghiş, Judeţul Covasna

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de viceprimar (mandatul 2016 – 2020) a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2018, în urma căreia s-a încheiat o dispoziţie în data de 01 martie 2019 privind reîncadrarea soţiei sale în funcţia de consilier principal în aparatul de specialitate al primarului, precum şi stabilirea salariului lunar, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că soţia acestuia va beneficia de pe urma adoptării acestor documente.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, dispoziţii preluate de Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 prin art. 228 alin. (1), lit. a).

3. CROITORU GEORGE,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon,

Judeţul Constanţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iulie 2018 – 05 iulie 2019 a exercitat simultan funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon, Judeţul Constanţa şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă (consilier personal al primarului) în aparatul de specialitate al primarului.

           

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile                 art. 91, alin. (3) din acelaşi normativ.

4. CHIOREAN VIOLETA FABIOLA, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Fizeşu Gherlii,

Judeţul Cluj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 02 septembrie 2019 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

5. DORA ION,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobreşti,

Judeţul Argeş

INCOMPATIBILITATE

În exercitarea mandatului de consilier local (2016 – 2020) o societate comercială în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de asociat, a desfăşurat activităţi comerciale prin achiziţii directe, prin încheierea şi derularea a două contracte de prestări servicii cu Primăria comunei Dobreşti, Judeţul Argeş (în data de 17 ianuarie 2018, respectiv 25 aprilie 2019).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

6. PETRUŞCĂ ADY,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoşani, Judeţul Botoşani

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iunie 2017 – 22 august 2019 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi pe cea de director în cadrul unei societăţi comerciale de interes judeţean, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 (în vigoare începând cu data de 10 iunie 2017).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. IORDACHE ŞTEFAN – CĂTĂLIN, SZOCS DENES şi CROITORU GEORGE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

· art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. ”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local [...]”;

· art. 75, alin. (1), lit. a), b) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia [...] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.”; 

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

· art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.