Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă în cazul a patru funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. OLTEAN DANIEL ILIE,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 24 octombrie 2016, a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia publică cu statut special în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc, cât şi calitatea de angajat în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat, fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 293/2004 (lege în vigoare până la data de 01.08.2019) şi cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 145/2019 (lege în vigoare începând cu data de 02.08.2019).

2. ARDELEAN-OLTEAN IONUŢ-MIHAI, Funcţionar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Oradea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 aprilie 2017 – 19 ianuarie 2018, a exercitat simultan funcţia publică cu statut special în cadrul Penitenciarului Oradea şi calitatea de angajat în cadrul unei societăţi comerciale, atribuţiile desfăşurate de către acesta în sectorul privat, fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3. TANASĂ CARMEN,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Oraşului Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ şi fost Funcţionar public de conducere (director) în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei publice de conducere (director) în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale - Direcţia Economico- Financiară, Resurse Umane şi Administrativ, având un interes personal de natură patrimonială, a semnat acte administrative, respectiv ordinele privind detaşarea soţului de la o societate comercială la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 79, alin. (1), lit. (c) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 79, alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ.

4. MIHĂILESCU RĂZVAN,

fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2019 – 08 ianuarie 2020, respectiv 11 ianuarie – 12 aprilie 2020, în calitate de funcţionar public, având raportul de serviciu cu Primăria Municipiului Bucureşti suspendat, a exercitat funcţia de director general în cadrul Administraţiei Străzilor Bucureşti, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţat integral din bugetul local al Municipiului Bucureşti.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 79, alin. (1), lit. (c), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: (...) c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.”;
  • art. 94 alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: (…) c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public; (…)”;
  • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(…) funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. (…)  funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca (…) funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;
  • art. 51 din Legea nr. 293/2004, potrivit căruia „Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literarartistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”;
  • art. 122 din Legea nr. 145/2019, potrivit căruia „Poliţiştii de penitenciare pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice, precum şi să desfăşoare activităţi sau să deţină funcţii în sectorul privat, cu condiţia ca activitatea sau funcţia respectivă să nu aibă legătură cu sistemul poliţiei penitenciare şi cu condiţia respectării dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, incompatibilităţile, dar şi a legislaţiei aplicabile profesiei sau activităţii pe care o exercită”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.