Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 şi a sesizat organele de urmărire penală în alte două cazuri, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. OGÂGĂU TRAIAN,

Primar al Oraşului Sîngeorz - Băi, Judeţul Bistriţa - Năsăud

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei de primar, a încheiat în data de 28 martie 2018 un act juridic privind închirierea unei suprafeţe de teren aflate în domeniul privat al Oraşului Sîngeorz-Băi,                                            încheiat între Primărie şi tatăl persoanei evaluate, fără să existe o Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea încheierii acestui contract.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. ISTRATE FLORENTINA,

Viceprimar al Comunei Tătuleşti, Judeţul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2016 – 04 septembrie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. BREBENEL MIHAI ŞTEFAN,

 Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobroeşti,

Judeţul Ilfov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2019, respectiv a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism faza PUD – construire condominium 16 unităţi locative, al cărui beneficiar este o societate comercială, în cadrul căreia mama persoanei evaluate deţine calitatea de asociat şi administrator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, precum şi ale art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

4. PÎNDICHI DAN,

Consilier Local al Oraşului Ovidiu, Judeţul Constanţa

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 iulie 2017 – 05 iulie 2019 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din acelaşi act normativ.

5. HORONCEANU ALEXANDRU, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol,

Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 25 iunie 2016 deţine şi exercită simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

6. CIOARA NICOLETA,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ciuruleasa,

Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2016 – 09 octombrie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

7. TUDOR ŞTEFAN,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobreşti,

Judeţul Argeş

INCOMPATIBILITATE

În exercitarea actualului mandat de consilier local, o societate comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate îndeplinea funcţia de administrator, a încheiat în data de 12 mai 2017 un contract de prestări servicii cu Primăria comunei Dobreşti.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

8. MORARIU MARIN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Cugir, Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 septembrie 2017 – 17 ianuarie 2020 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi pe cea de director general în cadrul unei societăţi comerciale de interes naţional, având ca acţionar Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei şi Comerţului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

9. MUSCĂ MIHAELA-CRISTIANA, Funcţionar public în cadrul Consiliului Judeţean Botoşani – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2014 – 2020 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de consilier în cadrul Consiliului Judeţean Botoşani – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi funcţia de psiholog cu drept de liberă practică în cadrul unui cabinet individual, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

10. NEMEŞ ILIE,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Oraşului Călimăneşti, Judeţul Vâlcea

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, Judeţul Vâlcea, cu privire la posibila încălcare de către NEMEŞ ILIE, Funcţionar public în cadrul Primăriei Oraşului Călimăneşti, Judeţul Vâlcea, a dispoziţiilor art. 301 din Codul Penal (în vigoare în perioada de referinţă).

 

În calitate de membru al Comisiei de recepţie a semnat procesul verbal de recepţie al lucrării „Campus Şcolar la G.Ş.E.A.S. Călimăneşti”, din data de 15 iulie 2016, având un interes de natură patrimonială pentru soţia acestuia, în calitate de diriginte de şantier.

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „conflict de interese penal”, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (forma în vigoare începând cu data de 28.07.2017).

11. POPESCU SILVIU GHEORGHE, Manager de proiect în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, Judeţul Sibiu

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă

Judecătoria Sibiu, cu privire la posibila încălcare de către POPESCU SILVIU GHEORGHE, Manager de proiect în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, Judeţul Sibiu, a dispoziţiilor art. 301 din Codul Penal.

 

În calitate de manager de proiect şi de persoană responsabilă cu certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, a semnat şi avizat documente emise de o persoană fizică autorizată, al cărui titular este soţia acestuia, având un interes de natură patrimonială în valoare de 61.638,64 lei.

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „conflict de interese penal”, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (forma în vigoare începând cu data de 28.07.2017).

12. SĂNDULESCU NICOLAE,

fost Şef laborator Radiologie şi Imagistică Medicală în cadrul Spitalului General C.F. Ploieşti, Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 01 februarie 2018 a exercitat simultan funcţia de şef laborator în cadrul Spitalului General C.F. Ploieşti şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006,  coroborat cu art. 178, alin. (1), lit. g) din acelaşi act normativ (în vigoare începând cu data de 22.11.2016).

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BREBENEL MIHAI ŞTEFAN şi POPESCU SILVIU GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

· art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică [...]”;

 

· art. 88, alin. (1), lit. c) şi d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

 

· art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

 

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie.”;

 

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

 

· art. 46 din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”;

 

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]”;

 

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

 

· art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.