Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

RAICIU ANCA DANIELA,

Consilier general în cadrul C.G. al Mun. Bucureşti

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

În exercitarea mandatului de consilier general a votat şi adoptat în perioada 2018 - 2020 mai multe Hotărâri ale Consiliului General al Mun. Bucureşti cu privire la aprobarea/rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei Municipale Turistica Bucureşti SA al cărei administrator a fost fiica persoanei evaluate.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 din Legea nr. 161/2003, prevederile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 coroborat cu art. 228, alin. (1), lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019.

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către RAICIU ANCA DANIELA a infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

POPESCU ADRIAN,

Vicepreşedinte al C.J. Bacău

(mandatul 2016 – 2020)

INCOMPATIBILITATE

A exercitat simultan funcţia de vicepreşedinte al C.J. Bacău şi cea de membru al Consiliului de Administraţie în cadrul regiei autonome de interes naţional Registrul Auto Român, încălcând prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) şi prevederile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

GHIDĂNAC FĂNEL,

Viceprimar al Com. Daia, Jud. Giurgiu şi fost Consilier local al Com. Daia 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. din data de 17 iulie 2019 privind aprobarea arendării prin licitaţie publică a terenurilor arabile situate în domeniul privat al comunei Daia. Ulterior, la data de 04 noiembrie 2019 a fost încheiat contractul de arendă între Comuna Daia (în calitate de arendator) şi fiul persoanei evaluate (în calitate de arendaş), acesta beneficiind şi de subvenţii de la A.P.I.A. Giurgiu în valoare totală de 33.537,05 lei pentru campania din anul 2020.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 (act normativ în vigoare începând cu data de 03.07.2019). 

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către GHIDĂNAC FĂNEL a infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
  • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
  • art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de (…) vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: ... d) funcţia de (…) membru al consiliului de administraţie (…) la regiile autonome de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie (…)”;
  • art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”;
  • art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv” ;
  • art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia , potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei”;
  • art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, (2) hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;
  • art. 228, alin. (1), lit. a) şi alin. (2)  şi (3) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; (…)

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri”.

„Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.