Management defectuos, bani de la bugetul de stat folosiţi în neconcordanţă, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile Muzeului Naţional de Artă al României, achiziţii netrasparente, lipsa unui inventar complet al elementelor patrimoniale se numără între neregulile constatate de Curtea de Conturi după auditul financiar realizat pe anul 2017.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Muzeul Naţional de Artă al României, finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

În 2017, MNAR a fost condus de Călin Stegerean, numit în funcţie în iulie 2016 şi înlocuit cu interimarul Liviu Constantinescu, în luna august.

MNAR a menţinut în evidenţa contabilă bunuri culturale care au făcut obiectul unor litigii în privinţa stabilirii dreptului de proprietate, iar prin pronunţarea unor sentinţe judecătoreşti definitive nu mai aparţin muzeului.

Muzeul a împrumutat, prin contracte încheiate în condiţiile dreptului comun, 5 bunuri culturale Parohiei Stavropoleos, care nu au fost recuperate după expirarea contractului de împrumut, generând un litigiu soluţionat de instanţa de judecată. În prezent, cele cinci bunuri culturale se află în posesia Parohiei, deşi ele sunt înregistrate în inventarul muzeului şi în evidenţele contabile ale acestuia, astfel că se impune necesitatea reglementării situaţiei juridice reţinute de instanţe definitiv şi irevocabil, potrivit raportului Curţii de Conturi.

Nu au fost aprobate norme de reevaluare în mod unitar a bunurilor mobile culturale, valoarea reală a acestora nu poate fi estimată, în evidenţa financiar-contabilă a muzeului acestea fiind înregistrate la o valoare simbolică de 0,3 lei şi 5 lei.

În timpul auditului, pentru înlăturarea deficienţei constatate s-a efectuat corecţia contabilă concomitent cu înregistrarea bunurilor în evidenţele contabile ale muzeului.

Muzeul nu a procedat la înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a unor acţiuni deţinute la diverse fonduri, primite prin donaţie (moştenire) în valoare de 279.000 de lei, determinând astfel reflectarea necorespunzătoare în contabilitate a acţiunilor deţinute şi a dividendelor aferente.

MNAR a pus la dispoziţie un spaţiu în incinta muzeului, în vederea organizării unui eveniment în perioada 12-13 decembrie 2016, în baza unui proces-verbal de predare a spaţiului, fără existenţa prealabilă a unui contract de colaborare între părţi şi fără a fi obţinute venituri în sumă de 45.000 lei, conform tarifelor aprobate.

Acordul de colaborare s-a încheiat ulterior desfăşurării evenimentului şi fără obţinerea acordului ordonatorului principal de credite. Prin urmare, bugetul MNAR a fost prejudiciat cu suma de 45.000 de lei, prin neîncasarea unor venituri provenite din utilizarea unor spaţii din incinta acestuia, pentru organizarea unor evenimente.

Entitatea nu a instituit un cadru organizatoric şi funcţional adecvat desfăşurării activităţii de audit intern.

La nivelul muzeului s-a constatat faptul că au fost efectuate achiziţii directe fără utilizarea Sistemului electronic al achiziţiilor publice (SEAP), încălcându-se astfel principiile transparenţei şi publicităţii prevăzute de lege, unele achiziţii de produse realizându-se în baza unui referat de necesitate, fără existenţa prealabilă a unui anunţ în SEAP şi fără a se încheia un contract de prestări servicii.

Publicarea anunţului în SEAP s-a realizat pe baza unei oferte de preţ acceptată în prealabil de furnizor, iar aprobarea colaborării cu furnizorul a fost solicitată conducerii entităţii printr-o Notă justificativă. În concluzie, nu s-a asigurat un tratament egal tuturor operatorilor economici, transparenţa şi integritatea procesului de achiziţie publică, respectiv promovarea concurenţei între operatorii economici.

Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului a fost realizată fără respectarea în totalitate a prevederilor legale. Nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale, au fost identificate plusuri la inventar fără a fi evidenţiate în contabilitate, procesul-verbal de inventariere nu este semnat de membrii comisiei de inventariere, listele cu bunurile propuse pentru casare nu sunt semnate de membrii comisiei de inventariere, o parte dintre listele de inventariere nu sunt semnate de compartimentul contabilitate.

În perioada auditată s-au efectuat plăţi în afara cadrului legal - achitarea sumei de 45.000 de lei prin încheierea unui contract de servicii de consultanţă în resurse umane, fără ca serviciul să fie prevăzut în Programul anual al achiziţiilor publice, prestat şi recepţionat.

Ordonatorul de credite nu a dispus constituirea unei comisii în vederea analizării ofertelor depuse de eventuali furnizori de astfel de servicii, nu s-a fost respectat faza de lichidare a cheltuielilor prin verificarea existenţei obligaţiei de plată pe baza documentelor justificative din care sa rezulte realitatea serviciului efectuat, iar plata s-a efectuat de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, fără ca serviciul să fie recepţionat, în acest sens nefiind întocmite documente care să probeze executarea şi recepţionarea serviciilor.

A fost achitată suma de 22.000 de lei fără documente justificative prin care să fie probată contraprestaţia serviciilor de mentenanţă a echipamentelor de climatizare.

Au fost identificate situaţii de afectare a bugetului instituţiei prin plata unor amenzi contravenţionale fiind rezultatul sancţionării unui management defectuos şi al nerespectării cadrului legal cu privire la operaţiunile desfăşurate de muzeu şi pentru care nu au fost instituite măsuri de recuperare a sumelor de la persoanele sancţionate.

S-a mai constatat gestionarea deficitară a resurselor financiare alocate pentru organizarea unei expoziţii prin achiziţionarea unei cantităţi mari de material lemnos şi materiale promoţionale pentru promovarea expoziţiei, dar şi imobilizarea de fonduri prin existenţa unor stocuri fără mişcare sau cu mişcare lentă în valoare de 827.000 lei, compuse din publicaţii, respectiv cataloage şi diverse afişe.

În concluzie, în urma misiunii de audit de conformitate s-a constatat faptul că utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat destinate finanţării activităţilor muzeistice nu este în concordanţă, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea.

Situaţiile financiare raportate la 31 decembrie 2017 nu oferă o imagine fidelă a poziţiei patrimoniale şi performanţei financiare a MNAR, iar efectuarea neadecvată a inventarierii nu oferă asigurări rezonabile asupra elementelor patrimoniale.

Managementul entităţii nu a acordat atenţia cuvenită organizării Sistemului de control intern managerial, iar structura de audit nu poate constitui un sprijin pentru managementul de top în evaluarea riscurilor la care se supune activitatea entităţii şi nu contribuie semnificativ la îmbunătăţirea Sistemului de control intern managerial, fapt ce a determinat existenţa abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate şi prezentate în actul de control.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.