Luni, 15 iunie 2020, este data limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/2ZPhVQy), pot depune declaraţiile de avere şi de interese anuale.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

În vederea înlesnirii procesului de completare şi depunere a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate aduce la cunoştinţa opiniei publice un set de informaţii utile:

 1. Măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 :

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenţia recomandă persoanelor responsabile cu implementarea dispoziţiilor Legii nr. 176/2010, transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese prin poştă, cu respectarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. f), respectiv „Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii: (...) f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora (...)”.

Totodată, atragem atenţia asupra faptului că activitatea de lucru cu publicul, la sediul Agenţiei, se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind instituirea stării de alertă.

 1. Modalitatea de completare a declaraţiilor de avere şi de interese:
 • Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular (funcţie, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:

- în cazul veniturilor se vor declara veniturile obţinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);

- în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menţiona situaţia la data declarării; (ex. situaţie active financiare, bunuri mobile deţinute, datorii, etc.).

 • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calităţile (deţinute la data completării declaraţiei)  prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Pentru facilitarea procesului de completare a declaraţiilor, Agenţia recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declaraţiilor de avere şi de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea “Formulare” (https://bit.ly/2AlqFmC). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa https://bit.ly/2MbsG7O.

De asemenea, persoanele interesate se pot adresa Agenţiei, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.

 1. Anonimizarea declaraţiilor de avere şi de interese:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declaraţiilor de avere şi de interese se vor anonimiza:

· adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,

· adresa instituţiei care administrează activele financiare,

· codul numeric personal,

· semnătura.

Agenţia Naţională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, respectiv art. 6 „Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c).

În situaţia în care, declaraţiile de avere conţin date cu caracter personal ale unor terţi care nu au fost informaţi că vor fi făcute publice, aceştia au posibilitatea de a se adresa Agenţiei Naţionale de Integritate solicitând anonimizarea respectivelor informaţii.

 1. Obligaţiile persoanelor din instituţiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese:
 • Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;
 • Persoanele desemnate vor transmite Agenţiei până la data de 01 august 2020, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.

                Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese poate fi consultat la adresa https://bit.ly/2yJ9D1z.

 1. Asigurarea publicităţii declaraţiilor de avere şi de interese pe Portalul public al Agenţiei:

Declaraţiile se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi pe Portalul public al Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.

 1. Asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale:

În cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte, prin anexarea la declaraţia de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existenţa clauzei, respectiv prin indicarea normelor speciale care instituie obligaţia de confidenţialitate, situaţie în care Agenţia Naţională de Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţiile de avere se vor completa la toate rubricile prevăzute de formular, urmând ca pentru fiecare caz în parte, pe baza documentelor anexate declaraţiei de avere şi din care rezultă existenţa unei clauze de confidenţialitate sau dorinţa terţului de a nu-i fi făcute publice datele cu caracter personal, inspectorii de integritate să procedeze conform prevederilor legale aplicabile privind anonimizarea informaţiilor respective.

Asigurarea afişajului declaraţiilor de avere şi de interese reprezintă o obligaţie legală expresă a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese din fiecare instituţie sau autoritate publică.

 1. Sancţiuni prevăzute de Legea nr. 176/2010:
 • Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare;
 • Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.
viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.