Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existenţa indiciilor privind posibila încãlcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penalã în cazul a trei persoane cu funcţii publice, dupã cum urmeazã:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

    1. STRATULAT IOAN SORIN, şef Secţie clinicã recuperare, medicinã fizicã şi balneologie în cadrul Spitalului Clinic Cãi Ferate Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 06 aprilie 2017, a deţinut şi a exercitat simultan funcţia de şef Secţie Clinicã Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneologie în cadrul Spitalului Clinic Cãi Ferate Iaşi şi pe cea de administrator al S.C. Soma Medical Impex S.R.L. (având ca obiect de activitate „hoteluri şi alte facilitãţi de cazare similare”).

De asemenea, începând cu data de 22 noiembrie 2016, persoana evaluatã deţine şi exercitã simultan funcţia de şef Secţie Clinicã Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneologie în cadrul Spitalului Clinic Cãi Ferate Iaşi şi pe cea de administrator al S.C. Gitorex S.R.L. (având ca obiect de activitate „comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice”).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

    2. POPA GAVRILOVICI GIONI, asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacãu

INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, a deţinut simultan funcţia de asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacãu şi pe cea de director administrativ în cadrul Universitãţii ”Alma Mater” Sibiu (angajat cu contract individual de muncã).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispoziţiile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 republicatã privind Statutul judecãtorilor şi procurorilor.

 3.  STAN GHEORGHIŢA, secretar al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa

CONFLICT DE INTERESE PENAL
În exercitarea funcţiei publice deţinute, a participat la angajarea unui afin de gradul al II-lea în funcţia de referent în cadrul Primãriei Corneşti, judeţul Dâmboviţa, semnând şi contrasemnând în acest sens acte administrative, respectiv documente privind organizarea şi desfãşurarea concursului de angajare/promovare, precum şi Dispoziţii şi Hotãrâri ale Consiliului Local Corneşti.

Astfel, Agenţia Naţionalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Ploieşti în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârşirea de cãtre STAN GHEORGHIŢA a infracţiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. STRATULAT IOAN SORIN şi POPA GAVRILOVICI GIONI au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menţionate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit cãruia „Funcþia de manager persoanã fizicã este incompatibilã cu: exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societãţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare”;

·         art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit cãruia „Dispoziþiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilitãþi ºi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezelierii contractului de administrare şi a plãţii de despãgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplicã ºi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”;

·         art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, potrivit cãruia „Funcţiile de judecãtor, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învãţãmântul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii”;

·         art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcţie publicã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

AGENŢIA NAŢIONALÃ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.