Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 7 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. CONSTANTIN MARIUS-IOAN,

Primar al Oraşului Băicoi,

Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 noiembrie 2016 – 27 iunie 2017, a exercitat simultan atribuţiile de primar şi funcţia de consilier local, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 (forma în vigoare până la data de 10 iunie 2017).

2. CONSTANTIN LUCIAN,

Viceprimar al Comunei Nicolae Bălcescu, Judeţul Constanţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o  societate comercială în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de administrator şi pe cea de asociat unic, a încheiat un contract de prestări servicii cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu în data de 30 decembrie 2016, în valoare totală de 8.032,50 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 25 din Legea nr. 215/2001, în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

3. PUIU ION,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Malu, Judeţul Giurgiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren de 2.613 mp, respectiv 1.170 mp, precum şi clădirile aferente, către o societate comercială (în cadrul căreia persoana evaluată deţinea calitatea de angajat) şi aprobarea contractului de comodat, deşi avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, având posibilitatea să anticipeze crearea unui avantaj prin adoptarea acestora.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi ale art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum şi dispoziţiile art. 75, alin. (1), lit. b) şi ale art. 77 din Legea nr. 393/2004. 

4. DUGALĂ NICOLAE,

Manager al Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti,

Judeţul Ialomiţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 07 iunie 2016 – 24 septembrie 2019 a exercitat şi deţinut funcţia de manager al Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti simultan cu următoarele calităţi:

- calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale (07 iunie 2016 – 06 iunie 2019);

- calitatea de expert contabil în cadrul cabinetului individual expert contabil (07 iunie 2016 – 24 septembrie 2019).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. a) şi lit. g) din Legea nr. 95/2006.

5. BADA DELIA MARINELA,

Funcţionar public în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara

INCOMPATIBILITATE

În perioada 08 aprilie – 08 octombrie 2019 a deţinut funcţia publică de consilier juridic în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara simultan cu exercitarea funcţiei de manager interimar în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

6. HOSU CLAUDIA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei,

Judeţul Sălaj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 noiembrie 2015 – 08 septembrie 2017 a deţinut simultan funcţia publică de şef birou – consilier superior în cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei şi o funcţie contractuală într-o instituţie publică. 

De asemenea, începând cu data de 08 septembrie 2017 deţine simultan funcţia publică de şef birou – consilier şi funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate în cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile  art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

7. DINCĂ VALERIU,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei,

Judeţul Sălaj

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 02 decembrie 2015 deţine simultan funcţia publică de consilier în cadrul Biroului cadastru imobiliar-edilitar, evidenţa şi gestionarea patrimoniului, fond funciar, situaţii de urgenţă, relaţii publice din cadrul Primăriei Şimleu Silvaniei şi o funcţie contractuală la Biroul administrativ - gospodăresc, administrarea pieţei din cadrul aceleiaşi primării.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DUGALĂ NICOLAE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu [...]: a) funcţia de consilier local)”;

· art. 90 din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;

· art. 25 din Legea nr. 215/2001potrivit căruia Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fi personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local [...]”;

· art. 75, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia [...].”; 

· art. 77 din Legea nr. 393/2004potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

· art. 178, alin. (1), lit. a) şi g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6); […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.