Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 7 aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. TĂNASE CONSTANTIN,

Primar al Comunei Joiţa, Judeţul Giurgiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a emis şi semnat în data de 27 aprilie 2017 o dispoziţie prin care a fost acordat sporul de dispozitiv de 25%, la indemnizaţia proprie.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi ale art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 57, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, dispoziţii legale în vigoare în perioada evaluată.

2. MIRCESCU MIRCEA,

Viceprimar al Oraşului Ianca,

Judeţul Brăila

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de viceprimar (2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local Ianca din data de 31 mai 2017, în urma căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Consiliul Local şi o societate comercială (în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator), având ca obiect închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05 iulie 2019), ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05 iulie 2019), coroborate cu dispoziţiile art. 228, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05 iulie 2019) .

3. ILIE MARIA,

fost Viceprimar şi actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sălcioara, Judeţul Ialomiţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 octombrie 2016 – 22 mai 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Sălcioara, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 (în vigoare până la data de 10 iunie 2017).

4. NEGRU RADU-DOREL,

Consilier Local în cadrul Consiliului  Local al Comunei Mogoş, Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 30 iunie 2016 exercită simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Mogoş, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

5. POPESCU CORNELIU,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Belceşti, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 noiembrie 2017 – 16 ianuarie 2020 a exercitat simultan calitatea de consilier local şi funcţia de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei structuri aflate în aparatul de specialitate al primarului, fiind obţinute venituri impozabile în valoare de 81.918 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) şi ale art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

6.  DRĂGAN SAVU,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Boldu, Judeţul Buzău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2016 – 23 iunie 2017 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Boldu, încălcând astfel dispoziţiile art. 88 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

7. URZICĂ VASILE,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Vînători Neamţ, Judeţul Neamţ

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii din data de 27 aprilie 2018, în baza căreia Primăria Vînători Neamţ a încheiat un contract de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Vînători Neamţ, cu o asociaţie (deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, întrucât deţinea calitatea de preşedinte în cadrul asociaţiei).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum şi dispoziţiile art. 75, lit. b) şi f) şi ale art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. URZICĂ VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”;

· art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”;

· art. 46 din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”;

· art. 57, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, în vigoare în perioada supusă evaluării, potrivit căruia „Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege”.

 · art. 75 din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. (2) Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

· art. 228, alin. (1), lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”. […]; (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei; (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.