Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. DRAGOMIRESCU FLORINEL,

fost Director General în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de Director General, a semnat dispoziţia din data de 28 aprilie 2017 privind mutarea definitivă a soţiei sale, din funcţia publică de execuţie de inspector la Compartimentul intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatriere, în funcţia publică de execuţie de inspector la Compartimentul Resurse Umane, încălcând astfel dispoziţiile art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

2. MĂTĂŞĂL VALERICA,

Şef Birou Juridic în cadrul Casei Judeţene de Pensii Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 iulie 2013 – 04 iulie 2018 a deţinut simultan funcţia publică de conducere de Şef Birou în cadrul Biroului Juridic al Casei Judeţene de Pensii Bacău şi pe cea de asistent judiciar la Tribunalul Bacău, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, ale art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi dispoziţiile art. 101 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 111, alin. (2) din Legea nr. 304/2004.

3. VOICU LICĂ,

Primar al Comunei Independenţa, Judeţul Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar a semnat trei contracte de închiriere în data de 17 iulie 2017, încheiate între Primăria Comunei Independenţa, în calitate de proprietar şi o întreprindere individuală reprezentată de soţia persoanei evaluate, în calitate de chiriaş, având ca obiect închirierea unor suprafeţe de teren reprezentând terenul adiacent spaţiilor comerciale deţinute.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

4. BUDUR ADRIAN,

Viceprimar al Comunei Dudeştii-Vechi, Judeţul Timiş

INCOMPATIBILITATE

În perioada mandatului de ales local 2016-2020 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică (titular întreprindere individuală), entitate prin care a realizat venituri din cultivarea cerealelor şi din arendă, în sumă totală de 133.037 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. ALEXA GHIORGHIŢĂ,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Tăcuţa, Judeţul Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat şi a votat pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 20 februarie 2019 privind închirierea prin atribuire directă a pajiştilor comunale în suprafaţă de 370 ha aparţinând domeniului privat al comunei Tăcuţa, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru soţia sa şi fratele său, interes materializat prin încheierea a două contracte prin care soţia sa, respectiv fratele său au primit în chirie prin atribuire directă de la Primăria Comunei Tăcuţa două terenuri cu destinaţie păşune în suprafaţă totală de 17,50 ha, respectiv de 6,21 ha.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (dispoziţii legale în vigoare la data săvârşirii faptei).

6. MARINAŞ TUDORIŢA,

Şef Secţie Cardiologie Medicină Internă din cadrul Spitalului Municipal Caracal, Judeţul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 15 aprilie 2020 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de şef Secţie Cardiologie Medicină Internă şi pe cea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute la art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.”;

· art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică [...]”;

· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;

· art. 101 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de judecător şi procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”;

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

· art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”;

· art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, potrivit căruia „Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii”;

· art. 111, alin. (2) din Legea nr. 304/2004, potrivit căruia „Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari”, concluzionăm că funcţia de asistent judiciar este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.