Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate ºi conflict de interese de naturã administrativã în cazul a cinci foşti şi actuali funcţionari publici, dupã cum urmeazã:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

    1. PAVEL NUŢA GINA, director general al Direcţiei Generale Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2011 – 16 iulie 2015, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publicã de director general al Direcţiei Generale Financiar-Administrativ în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi pe cea de cenzor la societãţi comerciale de interes public, încãlcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

    2. VOICILÃ TEODORA, arhitect şef în cadrul Primãriei Municipiului Galaţi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea demnitãţii publice, având un interes personal de naturã patrimonialã, în calitate de arhitect şef în cadrul Primãriei Galaţi, a avizat/aprobat 36 proiecte pentru terţe persoane fizice şi juridice care au fost întocmite de  cãtre S.C. Eumetria S.R.L., societate în cadrul cãreia soţul persoanei evaluate a deţinut şi exercitat calitatea de Administrator/asociat, încãlcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 ºi art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003.

3.  VOCILÃ GEORGE ADRIAN, fost comisar şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) – Comisariaul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov

INCOMPATIBILITATE
În perioada 07 ianuarie – 23 mai 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publicã de comisar şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov.

Totodatã, în perioada 07 ianuarie – 01 noiembrie 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publicã de comisar şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) şi pe cea de administrator – membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pãdurilor Mãieruş S.A.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. c)  din Legea nr. 161/2003.

    4. SANDU CRISTIAN MARIUS, expert în cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

INCOMPATIBILITATE
În perioada 06 august – 31 decembrie 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publicã de expert în cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti şi calitatea de prestator servicii în cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, încãlcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin.(2), lit.a) din Legea nr. 161/2003.

    5. MORÃRAŞU SIMONA MARIANA, fost funcţionar public în cadrul Primãriei comunei Codãeşti, Judeţul Vaslui

INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 martie 2012 - 01 aprilie 2013, a exercitat funcþia de consilier juridic atât în cadrul Primãriei comunei Codãeşti, cât şi în cadrul CANMI S.R.L., atribuţiile fiind în legãturã directã cu cele exercitate ca funcţionar public, încãlcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VOCILÃ GEORGE ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menţionate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcţie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

·         art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

·         art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaþii:  a) este chemat sã rezolve cereri, sã ia decizii sau sã participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice ºi juridice cu care are relaþii cu caracter patrimonial […] c) interesele sale patrimoniale, ale soþului sau rudelor sale de gradul I pot influenþa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea funcþiei publice”;

·         art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „(1) Calitatea de funcþionar public este incompatibilã cu exercitarea oricãrei alte funcþii publice sau calitãþi decât cea în care a fost numit, precum ºi cu funcþiile de demnitate public. (2) „Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice […] c) în cadrul regiilor autonome, societãþilor comerciale ori în alte unitãþi cu scop lucrativ din sectorul public”;

·         art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.