Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 4 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. REBEGEA MIHAI,

Primar al Comunei Codăeşti,

Judeţul Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, a semnat în data de 22 iulie 2017 prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire eliberată pe numele său, privind construirea unui imobil pentru locuinţă P+M, împrejmuirea terenului aferent şi pentru racordarea utilităţilor, precum şi Certificatul de atestare a edificării construcţiei din data de 23 octombrie 2018, emis pe numele său, încălcând astfel dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. TEMEA LUMINIŢA ADRIANA, Viceprimar al Comunei Horgeşti,

Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 august 2016 – 28 martie 2017 a deţinut şi exercitat funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Horgeşti şi al Şcolii Răcătău, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 (prevederi în vigoare până la data de 05.05.2017).

3. VARODI IOAN,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii,

Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 28 noiembrie 2017 exercită simultan funcţia de consilier local şi calitatea de administrator - membru al Consiliului de Administraţie în cadrul unei societăţi comerciale, având ca acţionar unic Consiliul Judeţean Cluj.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

4. MIHALCIA CRISTINA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Focşani, Judeţul Vrancea

INCOMPATIBILITATE

În calitate de funcţionar public, având raportul de serviciu cu Primăria Focşani suspendat prin acordul părţilor, exercită începând cu data de 10 ianuarie 2020, calitatea de angajat cu contract individual de muncă (director cancelarie) în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 429, ale art. 460, ale art. 462, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi nu a respectat dispoziţiile art. 445, alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu dispoziţiile art. 492, alin. (2), lit. l) şi art. 520, lit. b) din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 05 mai 2017, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu [...] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”;

· art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie.”;

· art. 96, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului. (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.”;

· art. 429 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.”;

· art. 445, alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal. ”;

· art. 460 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „Funcţionarilor publici li se aplică regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice.”;

· art. 462, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică. ”;

· art. 492, alin. (2), lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: […] l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;

· art. 520, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 493, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: […] b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.