Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate ºi conflict de interese de naturã administrativã în cazul a trei foşti şi actuali funcţionari publici, dupã cum urmeazã:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

 1.  PLATON – GEORGIŢÃ VIRGINIA, fost şef al Serviciului Financiar al Inspectoratului Teritorial de Muncã Bistriţa – Nãsãud

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitãrii funcţiei publice de conducere de şef Serviciu economic în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Bistriţa – Nãsãud, a semnat mai multe documente (referat,  ordin de platã, ordonanţare de platã, douã comenzi,  cerere de admitere la finanţare a investiţiilor şi cerere) aferente contractului de vânzare – cumpãrare încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncã şi S.C. Elcom Internaţional S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia soţul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat), încãlcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 ºi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

    2. ABUZILOAE PAUL, consilier în cadrul Direcţiei pentru Agriculturã Botoşani

INCOMPATIBILITATE
În perioada 20 mai 2011 – 05 decembrie 2012, a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier în cadrul Direcţiei de Agriculturã Botoşani şi calitatea de prestator în cadrul RGIC Consultanţã S.R.L., încãlcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

    3. ALEXE CRISTINA, secretar în cadrul Primãriei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

INCOMPATIBILITATE
În perioada 09 iulie 2012 – 07 decembrie 2015, a desfãşurat activitãţi în cadrul Alexe Cristina Persoanã Fizicã Autorizatã care sunt în legãturã directã/indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, potrivit fişei postului, încãlcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menţionate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcţie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

·         art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

·         art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaþii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soþului sau rudelor sale de gradul I pot influenþa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea funcþiei publice”;

·         art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

AGENŢIA NAŢIONALÃ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.