Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 12 aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. NICA VASILE,

fost Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier judeţean (04 iulie 2016 – 30 martie 2018), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţinea calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse cu o instituţie de interes local aflată în subordinea Consiliului Judeţean.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. AVRAM IONEL,

Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Brăila

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier judeţean (2016 –2019), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată exercita funcţia de cenzor, a încheiat 3 contracte de prestări servicii şi 2 contracte de achiziţie directă (facturi) cu Consiliul Judeţean Brăila, în valoare totală de 462.067 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din acelaşi act normativ.

3. TORMA ADRIAN CONSTANTIN, Primar al Oraşului Moldova Nouă, Judeţul Caraş-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a încheiat în data de 14 decembrie 2016 un contract de comodat cu o asociaţie în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de membru fondator şi funcţia de vicepreşedinte, încălcând astfel dispoziţiile art. 70, ale art. 71, respectiv ale art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004 (text în vigoare pentru perioada evaluată).

4. ENESCU CRISTEA,

Viceprimar al Comunei Voloiac, Judeţul Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 septembrie 2016 – 08 mai 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Voloiac, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017.

5. CUCU FLORIN,

Viceprimar al Comunei Moara Vlăsiei, Judeţul Ilfov

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 octombrie 2016 – 10 iunie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Moara Vlăsiei, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. ULICI IOAN,

Viceprimar şi Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Rona de Jos, Judeţul Maramureş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 30 decembrie 2016 privind actualizarea unor taxe speciale şi chirii pentru anul 2017, şi ulterior, a semnat în numele primarului un contract de închiriere încheiat între Primărie şi o societate comercială, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 76, alin. (1) şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, ale art. 75 şi ale art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, (în vigoare în perioada evaluată), precum şi dispoziţiile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

7. STOICA CONSTANTIN,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ghergheşti,

Judeţul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 23 noiembrie 2017 exercită simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ghergheşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispoziţiile art. 25 şi ale art. 132 din Legea nr. 215//2001, dispoziţii legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

8. BUŞESCU EMIL,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Vlădeşti,

Judeţul Argeş

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2016 privind însuşirea contractelor încheiate de primarul comunei Vlădeşti prin achiziţie directă, luând astfel act de încheierea a două contracte încheiate anterior între Primărie şi o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine funcţia de director tehnic, iar soţia calitatea de asociat unic şi administrator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, lit. c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (texte în vigoare până la data de 04 iulie 2019, fiind ulterior înlocuite prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

9. IGNA GHEORGHE,

Consilier Local în cadrul Consiliului  Local al Comunei Gepiu,

Judeţul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 - 2020), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţinea calitatea de asociat şi funcţia de administrator, a încheiat cu Comuna Gepiu două contracte de furnizare produse, în data de 02 februarie 2017, respectiv 14 august 2018, în valoare totală de 70.000 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

10. TELEBUŞ MARIUS-IULIAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Racoviţa,

Judeţul Sibiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 21 decembrie 2017 privind aprobarea finanţării Asociaţiei Sportive „Viitorul” Racoviţa, în cadrul căreia persoana evaluată deţinea calitatea de membru fondator şi de preşedinte, cu suma de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Racoviţa.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

11. TABACU TRAIAN,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Victoria,

Judeţul Braşov

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării funcţiei de consilier local (2016 – 2020), UAT Victoria a încheiat contracte comerciale de prestări de servicii şi de executare de lucrări în valoare de 90.368,87 lei, cu o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine funcţia de Şef Parc Industrial.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

12. MARIAN MARICEL,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pîrjol, Judeţul Bacău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii din data de 26 ianuarie 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017, în urma căreia s-a aprobat procentul de 25% pentru plata chiriei spaţiilor şi terenurilor aflate în proprietatea primăriei, deşi avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, prin încheierea ulterioară cu o societate comercială (în cadrul căreia persoana evaluată deţine funcţia de asociat şi administrator), a unui act adiţional la contractul de închiriere.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (texte în vigoare până la data de 04 iulie 2019, fiind ulterior înlocuite prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. AVRAM IONELTORMA ADRIAN CONSTANTIN şi STOICA CONSTANTIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I [...]”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...]”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv […]”;

· art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”;

· art. 25 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni”.

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local [...]”;

· art. 132 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului […]”;

· art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. (2) Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

· art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

 
viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.