Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 8 funcţionari publici şi a 2 funcţionari publici cu statut special, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. ANDREICA DOREL COSMIN,

fost Funcţionar public cu statut special (agent de poliţie) în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare

INCOMPATIBILITATE

În perioada 14 iunie 2017 – 07 ianuarie 2019 a deţinut simultan funcţia publică cu statut special (agent de poliţie) la Postul de Poliţie Comunal Botiz din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare şi funcţiile de conducere de director administrativ, respectiv director general adjunct administrativ în cadrul Direcţiei Administrative din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, menţionăm faptul că în data de 12 august 2013, Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui ANDREICA DOREL COSMIN, întrucât exercita simultan funcţia de agent principal de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu-Mare şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale. (https://bit.ly/2kCbhuY)

2. POPA IOANA,

Funcţionar public la Compartimentul Audit Intern din cadrul Organismului Intermediar POSDRU Regiunea Centru – Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 septembrie 2013 – 04 octombrie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de consilier superior la Compartimentul Constatare şi Stabilire Nereguli / Compartimentul Nereguli, Antifraudă şi Monotorizare Audit din cadrul Organismului Intermediar POSDRU Regiunea Centru şi calitatea de persoană fizică autorizată.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3. TASE ECATERINA-CRISTINA,

Funcţionar public de conducere în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 februarie – 10 martie 2018 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de conducere de director executiv adjunct economic al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi funcţia de director financiar-contabil interimar la Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

4. MEDREA ALEXANDRU,

Funcţionar public de conducere (Director general adjunct) în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3 Bucureşti şi fost Director executiv la Direcţia Dispecerat din cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării funcţiei publice de conducere de Director executiv la Direcţia Dispecerat din cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti, a candidat la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 pentru funcţia de deputat în Parlamentul României-Camera Deputaţilor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, în vigoare în perioada evaluată.

5. MAILAT MARIANA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Iclănzel, Judeţul Mureş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2012 – 23 iunie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de referent şi pe cea de administrator financiar al Şcolii Gimnaziale Iclandu Mare, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

6. MILIŢĂ VASILICA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Dragoş-Vodă,

Judeţul Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2017 – 2018 a participat, în calitate de preşedinte/membru, împreună cu fiul său, în cadrul mai multor comisii constituite la nivelul Primăriei, în cadrul căreia ambii deţin funcţii publice.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003.

7. POP AUGUSTIN,

Funcţionar public (fost secretar comună şi actual consilier superior) în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Taxe şi Impozite din aparatul de Specialitate al Primarului comunei Aghireşu, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

Pe perioada exercitării atribuţiilor de secretar al comunei (01 iulie – 16 noiembrie 2016) s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu fiica sa, care ocupa funcţia de consilier în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al primarului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

8. PETRESCU GHEORGHE,

fost Funcţionar public (secretar) în cadrul Primărei comunei Bujoreni,

Judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 13 septembrie 2016 – 06 noiembrie 2017 a deţinut simultan funcţia publică de secretar al Primăriei şi pe cea de administrator public în cadrul aceleiaşi Primării, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

9. DINU PAUL VIOREL,

Funcţionar public în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea, Judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 20 decembrie 2012 deţine şi exercită simultan funcţia publică de consilier în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea şi pe cea de antrenor în cadrul Clubului Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea (instituţie publică), încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

10. NERŞIDAN SERGIU,

fost Funcţionar public cu statut special în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 iulie 2012 – 03 ianuarie 2018 a deţinut şi exercitat funcţia publică cu statut special (tehnician veterinar) în cadrul Centrului Medical Judeţean Călăraşi, respectiv în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti (instituţii aflate în subordinea Direcţiei Generale Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne), simultan cu cea de medic veterinar în cadrul unui cabinet medical veterinar individual.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANDREICA DOREL COSMINTASE ECATERINA-CRISTINA, MEDREA ALEXANDRU şi PETRESCU GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 · art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: [...] b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I […]”;

· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;

· art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

· art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „(3) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.