Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 şi a sesizat organele de urmărire penală în cazul unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul unei unităţi a sistemului de învăţământ de stat, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. STAN GABRIELA,

Funcţionar public de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2014 – 31 martie 2017 a exercitat simultan  funcţia publică de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii şi pe cea de Director financiar contabil în cadrul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

2. RĂDUCU SILVIA ADRIANA, Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Băbeni, Judeţul Vâlcea

 

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 20 septembrie 2007, atribuţiile exercitate ca funcţionar public în cadrul primăriei, conform fişei de post, sunt în legătură directă sau indirectă cu activităţile desfăşurate din domeniul privat, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3. TRIPON IOSEFINA VIORICA, Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Călăţele, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 08 iunie 2015 – 16 octombrie 2019 a exercitat simultan funcţia publică de consilier principal cu atribuţii de control financiar preventiv în aparatul de specialitate al primarului şi funcţia contractuală de administrator financiar patrimoniu/ contabil la Şcoala Gimnazială Călăţele, Judeţul Cluj, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

4.  PELTECU GHEORGHE,

fost Manager în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Filantropia” Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2014 – 30 decembrie 2017 a exercitat simultan funcţia de manager în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Filantropia”, Bucureşti şi pe cea de medic ginecolog (persoană contractuală cu contract individual de muncă) la o societate comercială.

 

Asfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 şi nu a respectat dispoziţiile art. 178, alin. (4) din acelaşi act normativ.

5.  LAZĂR OCTAVIAN FULGER,

Şef de secţie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei de Şef de secţie a deţinut, respectiv deţine părţi sociale la două societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, care au stabilit relaţii cu caracter patrimonial cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 180, alin. (2) coroborat cu art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016), respectiv ale art. 178, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016).

6. CĂLINOIU ION MĂDĂLIN,

Farmacist şef secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă

Târgu – Jiu, Judeţul Gorj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 23 ianuarie 2018 a exercitat simultan funcţia de farmacist şef secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) din acelaşi act normativ (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016).

7. IFTIME ALIDA - ELENA,

Director al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, Judeţul Iaşi şi Consilier Local al Comunei Oţeleni, Judeţul Iaşi

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, Judeţul Iaşi, cu privire la posibila încălcare de către IFTIME ALIDA – ELENA, Director al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, Judeţul Iaşi şi Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Oţeleni, a dispoziţiilor art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017).

 

În perioada mai 2017 – septembrie 2018, în exercitarea atribuţiilor de serviciu aferente funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale Oţeleni, persoana evaluată a semnat acte în temeiul cărora soţul persoanei evaluate a obţinut venituri în sumă totală de 43.400 lei.

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „conflict de interese penal”, respectiv „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TRIPON IOSEFINA VIORICA, PELTECU GHEORGHE şi IFTIME ALIDA - ELENA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […].”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

· art. 178, alin. (1), lit. a) şi g), alin. (2), lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6); […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constituie conflict de interese: a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză […] (4) În cazul în care la numirea în funcţie managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.”;

· art. 180, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(2) Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.”;

· art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006, în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”;

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.