Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a şase persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

DEUTSCH PETRU-MARTIN,

Şef secţie în cadrul Institutului de Boli cardiovasculare Timişoara, Judeţul Timiş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie  2016 – 11 noiembrie 2020, a deţinut simultan cu funcţia de Şef secţie în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara, şi calitatea de asociat, respectiv funcţia de administrator, în cadrul a două societăţi comerciale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art.185, alin. (15) coroborate cu prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

COTEANU LIANA DANIELA,

Funcţionar public în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 februarie – 01 mai 2018, a exercitat simultan cu funcţia publică de execuţie de inspector social în cadrul Compartimentului Control Intern şi Managementul Calităţii şi funcţia de coordonator activităţi în echipa de implementare a proiectului ”INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1), alin.(2), lit.a), şi alin. (2 ^2) din Legea nr.161/2003

PALEA EMANUEL,

fost Director şi actual Consilier parlamentar în cadrul Filialei Sud – Muntenia a Autorităţii Electorale Permanente

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iulie – 05 noiembrie 2020, a deţinut simultan funcţia de consilier parlamentar la Filiala Sud – Muntenia a Autorităţii Electorale Permanente şi calitatea de membru al unui partid politic.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 102, alin (9) din Legea nr. 208/2015.

CUMPĂNĂŞOIU ION MILORAD,

Primar şi fost Consilier Local al Oraşului Berbeşti, Judeţul Vâlcea 

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iunie 2017 – 10 mai 2018, a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi funcţiile de Director şi Manager în cadrul unei societăţi comerciale  al cărei acţionar unic este Consiliul Judeţean Vâlcea.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit.  d) din Legea nr. 161/2003

NICULAE NICULAE,

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dragodana, Judeţul Dâmboviţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 martie 2017 – 03 decembrie 2020, a deţinut simultan cu funcţia de consilier local şi pe cea de consilier superior (funcţionar public) în cadrul Primăriei Oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin.  (2), lit. a)  din Legea nr. 161/2003.

 

ORĂŞANU DANIELA RODICA,

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dudeşti, Judeţul Brăila

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată  deţine calitatea de titular întreprindere individuală, a prestat servicii pentru Primăria Comunei Dudeşti, judeţul Brăila, în valoare totală de 26.354,32 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.
  • art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
  • art.94, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (2^2) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […];(2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, […], cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.
  • art. 102, alin (9) din Legea nr. 208/2015, potrivit căruia „personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente cu statut de funcţionar public parlamentar nu poate face parte din partide politice sau formaţiuni politice.”
  • art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: ... funcţia de ... director... manager ... la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interese judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean ... în cazul consilierului local ...”;
  • art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator, […] la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, […] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […];

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.