Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. FOTEA CONSTANTIN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Hârlău, Judeţul Iaşi

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, societatea comercială la care persoana evaluată deţine calitatea de asociat iar soţia sa deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat, a efectuat achiziţii directe cu o societate comercială înfiinţată de Consiliul Local, precum şi cu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hârlău, şi a emis 8 facturi în valoare totală de 15.935,72 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 25 din Legea nr. 215/2001, dispoziţii legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

2. RĂDUCAN ANEL,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pătulele, Judeţul Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 ianuarie 2018 – 12 aprilie 2019, a deţinut simultan cu calitatea de consilier local şi pe cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pătulele, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

3. MARINESCU CRISTIAN-ŞTEFAN,

fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Bujoreni, Judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 ianuarie 2015 – 31 mai 2018, a deţinut simultan cu funcţia publică de execuţie de inspector şi funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate în cadrul Primăriei Comunei Bujoreni, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. RĂDUCAN ANEL şi MARINESCU CRISTIAN-ŞTEFAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale

  • art. 88, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local (...) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: (…) calitatea de (...) angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local (...)”.
  • art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali (...) care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;
  • art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.
  • art. 25 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.