A rămas mai puţin de o lună până la expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, respectiv 15 iunie 2018. Aceasta este ultima zi în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice (https://goo.gl/tVW1mX), pot depune declaraţiile de avere şi de interese anuale.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Pentru facilitarea procesului de completare a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declaraţiilor de avere şi de interese, ce sunt disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea “Formulare” (https://goo.gl/I7Lcbw). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://goo.gl/1zHmVk.

De asemenea, pentru completarea conformă a declaraţiilor de avere şi de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese (https://goo.gl/RskcBg), Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (https://goo.gl/Y2K1oc), precum şi secţiunea de întrebări frecvente (https://goo.gl/ny7EH1).

Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul sănătății dentare. Parteneri: Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a)

Persoanele interesate se pot adresa Agenţiei, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 (interior 151 sau 156) sau la adresa de e-mail ani@integritate.eu.

În vederea optimizării procesului de completare şi depunere a declaraţiilor, Agenţia aduce la cunoştinţa opiniei publice un set de informaţii utile:

Atribuţiile persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese:

· Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular (funcţie, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010;

· Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:

· în cazul veniturilor se vor declara veniturile obţinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, (ex. salarii, dividende);

· în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menţiona situaţia la data declarării; (ex. situaţie active financiare, bunuri mobile deţinute, datorii, etc.);

· Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

· Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Obligaţiile persoanelor din instituţiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese:

· Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;

· Persoanele desemnate vor transmite Agenţiei până la data de 1 august 2018, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.

Sancţiuni prevăzute de Legea nr. 176/2010:

· Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare;

· Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Persoanele interesate se pot adresa Agenţiei, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 (interior 151 sau 156) sau la adresa de e-mail ani@integritate.eu.

Declaraţiile se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi pe Portalul public al Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.