Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 5 foşti şi actuali funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. OLTEANU MARIANA, Funcţionar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 decembrie 2004 – 29 mai 2014 a deţinut simultan calitatea de funcţionar public (inspector) şi funcţia contractuală de Expert procurări servicii la Unitatea de Management a Proiectului din cadrul aceluiaşi minister, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

2. MATEI MIHAI, Funcţionar public în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Fundu Moldovei, Judeţul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării funcţiei publice de consilier juridic a desfăşurat activităţi remunerate în baza unor contracte de asistenţă juridică încheiate cu instituţii publice, pentru prestarea de activităţi cu caracter juridic, care sunt în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public, potrivit fişei postului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) şi ale art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3. COSTEA VALENTIN, Consilier în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Călăraşi-Centrul Local Lehliu Gară

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei publice de consilier a intervenit în procesul de gestionare a cererilor unice de plată pe suprafaţă depuse de către mama şi de către fiica acestuia.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011.

     4. TAKACS MIHAI, fost Director al Direcţiei Resurse Umane din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

INCOMPATIBILITATE

A deţinut funcţia publică de consilier superior la Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), respectiv funcţia publică de consilier la Compartimentul Strategia UE pentru regiunea Dunării din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (ca urmare a predării posturilor şi a personalului din cadrul unor structuri din Aparatul central al M.A.I. începând cu data de 15 ianuarie 2013), simultan cu următoarele funcţii:

- funcţia de inspector general la Inspectoratul de Stat în Construcţii, în perioada 02 decembrie 2010 – 15 februarie 2012;

- funcţia de Director al Direcţiei Resurse Umane în cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în perioada 13 martie 2012 – 29 iulie 2013;

- funcţia de consilier personal al Ministrului Transporturilor, pe durata mandatului demnitarului, în perioada 14 iunie 2012 – 21 decembrie 2012.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

5. GÎLCĂ VALENTIN – GHEORGHE, fost Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul Ordine Publică

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei publice cu statut special (01 ianuarie 2002 – 28 februarie 2017) a întocmit şi semnat mai multe documente cu ocazia controalelor efectuate la S.C. Selket S.R.L. Ploieşti, societate în cadrul căreia persoana evaluată a avut calitatea de salariat – formator / profesor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TAKACS MIHAI şi GÎLCĂ VALENTIN – GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrincipiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

·  art. 79, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; […] c) interesele  sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”;

·  art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate public. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

·  art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011, potrivit căruia „Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare”.

  „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.