Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate ºi existenţa unei diferenţe nejustificate între averea dobânditã şi veniturile realizate în cazul a şase foşti şi actuali funcţionari publici, dupã cum urmeazã:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 1.  PALADE CONSTANŢA, funcţionar public la Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 aprilie 2013 – 19 mai 2014, simultan cu calitatea de funcţionar public (consilier superior în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi), a susţinut cursuri de Igienã - Noţiuni Fundamentale, pentru angajaţii S.C. Frau Ella S.R.L., în baza unui Contract de colaborare, activitate remuneratã care se aflã în legãturã directã cu atribuţiile din fişa postului.

De asemenea, începând cu data de 04 ianuarie 2010 deţine şi exercitã simultan cu calitatea de funcţionar public (consilier superior în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi) şi calitatea de titular întreprindere individualã - Palade D. Constanţa - Lex Igiena Întreprindere Individualã.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

    2. OPRIŢOIU RÃZVAN VIRGIL, funcţionar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

INCOMPATIBILITATE
În perioada 02 decembrie 2004 – 22 iulie 2014, a deţinut simultan calitatea de funcţionar public (consilier) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi o funcţie contractualã (Responsabil achiziţii) în cadrul unei instituţii publice - Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, încãlcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

    3. BOTILA ELENA, consilier juridic în cadrul Primãriei municipiului Orºova, judeþul Mehedinþi

INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 30 martie 2015, a deţinut calitatea de funcþionar public (consilier juridic) în cadrul Primãriei municipiului Orºova, judeþul Mehedinþi, simultan cu exercitarea activitãþilor de naturã juridicã ca urmare a deþinerii calitãþii de avocat pledant, încãlcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1), coroborat cu art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

    4. GÎDIUŢÃ MITICÃ, funcţionar public în cadrul Primãriei oraşului Mãcin, judeţul Tulcea

INCOMPATIBILITATE
În perioada 29 noiembrie 2010 – 25 iulie 2013, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publicã de inspector urbanism în cadrul Primãriei oraşului Mãcin, judeţul Tulcea, şi pe cea de persoanã autorizatã sã realizeze şi sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, conform Certificatului de Autorizare emis de cãtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobliarã Galaţi, încãlcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

    5. VOLINTIRU LUCIAN, funcţionar public cu funcţie de conducere în cadrul Primãriei municipiului Bîrlad, judeţul Vaslui

INCOMPATIBILITATE
În perioada deţinerii funcţiei publice de conducere – şef serviciu în cadrul Serviciului Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date şi Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, a desfãşurat activitãţi de expertizã tehnicã judiciarã cadastralã, atât în cadrul Tribunalului Vaslui, cât şi cu o serie de persoane fizice, încãlcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

           6.  CHIRCULESCU SORIN-HOREA, fost funcţionar public-lucrãtor vamal în cadrul Biroului Vamal Halmeu

AVERE NEJUSTIFICATÃ  
Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 205.728,77 Lei, între averea dobânditã şi veniturile realizate de cãtre CHIRCULESCU SORIN-HOREA în anii 2000 – 2010.
 
Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţionalã de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Oradea, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificãrile patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitãrii funcţiei de cãtre CHIRCULESCU SORIN-HOREA.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PALADE CONSTANŢA şi CHIRCULESCU SORIN-HOREA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menţionate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”;

·         art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „(1) Calitatea de funcþionar public este incompatibilã cu orice altã funcþie publicã decât cea în care a fost numit, precum ºi cu funcþiile de demnitate publicã. (2) Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

AGENŢIA NAŢIONALÃ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.