Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de natură administrativă în cazul a două persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. POPESCU VASILE,

fost Manager general din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada octombrie – decembrie 2016, o asociaţie (în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţinea calitatea de membru fondator şi preşedinte, iar fiica acestuia deţinea calitatea de membru fondator) a desfăşurat operaţiuni comerciale cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa.

De asemenea, în data de 03 martie 2017, în exercitarea calităţii de Manager general, a încheiat şi semnat cu aceeaşi asociaţie un Protocol de colaborare în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 118, alin. (16) din Legea nr. 95/2006, în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016, precum şi dispoziţiile art. 118, alin. (16), lit. a) şi c) din acelaşi act normativ, în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016.

2. CEAUŞESCU DANIELA,

Şef al Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, Comuna Mihăeşti, Judeţul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de Şef al Serviciului Administrativ a aprobat şi semnat, în perioada octombrie 2016 – octombrie 2018, mai multe documente emise de către Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Olt (instituţie în cadrul căreia soţul persoanei evaluate deţinea calitatea de angajat).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (1) şi alin. (15) şi ale art. 178, alin (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 118, alin. (16) din Legea nr. 95/2006, în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016, potrivit căruia „(16) Constituie conflict de interese deţinerea de părţi sociale sau de acţiuni de către membrii comitetului director personal ori de către rudele şi afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu serviciul de ambulanţă respectiv”;

· art. 118, alin. (16), lit. a) şi c) din Legea nr. 95/2006, în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016, potrivit căruia „(16) Constituie conflict de interese: a) deţinerea de părţi sociale, acţiuni sau interese de către membrii comitetului director personal ori de către soţul/soţia, rudele sau afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu serviciul de ambulanţă respectiv; […] c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care membrii comitetului director sau soţul/soţia, rudele şi afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei”;

· art. 178, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(2) Constituie conflict de interese: [...] c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.”

· art. 185, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii.”

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese [...] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese [...] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.