Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre LUCAN MIHAI, fost medic şef secţie – Secţia Clinicã Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, şi fost membru în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

În perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comercialã la care acesta împreunã cu soţia au calitatea de asociaţi, iar fiul sãu calitatea de administrator, s-a aflat în relaţii contactuale cu  Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestãri servicii medicale şi a patru acte adiţionale pentru prelungirea duratei acestuia.

        Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispoziţiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit cãruia: „Constituie conflict de interese deþinerea de cãtre manager persoanã fizicã, manager persoanã juridicã ori reprezentant al persoanei juridice de pãrþi sociale, acþiuni sau interese la societãþi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ori organizaþii nonguvernamentale care stabilesc relaþii comerciale cu spitalul la care persoana în cauzã exercitã sau intenþioneazã sã exercite funcþia de manager. Dispoziþia de mai sus se aplicã ºi în cazurile în care astfel de pãrþi sociale, acþiuni sau interese sunt deþinute de cãtre rudele ori afinii pânã la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauzã”, art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ potrivit cãruia: „Dispoziþiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) ºi g) referitoare la incompatibilitãþi ºi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancþiunea rezilierii contractului de administrare ºi a plãþii de despãgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiþiile legii, se aplicã ºi ºefilor de secþie, de laborator ºi de serviciu medical din spitalele publice” şi art. 187, alin. (13) din acelaşi act normativ potrivit cãruia: „Dispoziþiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplicã ºi membrilor consiliului de administraþie”.

 
Persoana evaluatã a fost informatã despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LUCAN MIHAI a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […]  este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.