Având în vedere solicitãrile adresate de mai multe instituţii publice şi organizaţii de presã cu privire la punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 şi 177, facem urmãtoarele precizãri:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Context:

Decizia nr. 45 pronunţatã la data de 30.01.2018 (https://goo.gl/ZvpK9d), a fost publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 199 din 5 martie 2018. Decizia este pronunţatã în cadrul exercitãrii controlului de constituţionalitate „a priori” a mai multor dispoziţii cuprinse în Legea pentru modificarea ºi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor astfel cum a fost adoptatã de Senatul României în data de 19.12.2017 în procedura legislativã privind propunerea legislativã pentru modificarea ºi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor (Plx 418/2017), precum ºi a legii în ansamblul sãu.

O parte dintre considerentele admise de CCR în decizia nr. 45 se referã la regimul incompatibilitãţilor pentru judecãtori şi procurori:

„ (...) 174. De asemenea, pentru aceleaºi motive, Curtea constatã neconstituþionalitatea art.I pct.97 din lege [cu referire la art.58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autoritãþi publice, în orice funcþii, inclusiv cele de demnitate publicã numite" ºi „precum ºi la instituþii ale Uniunii Europene sau organizaþii internaþionale, la solicitarea Ministerului justiþiei"].

Astfel, cele anterior arãtate se aplicã ºi funcþiilor publice de execuþie sau conducere, distincte de cele de demnitate publicã, din cadrul autoritãþilor executivã sau legislativã, cu excepþia Ministerului Justiþiei sau unitãþilor subordonate acestuia, întrucât acestea din urmã se aflã în legãturã directã cu serviciul public de înfãptuire a justiþiei.

Aºadar, nu este admis ca, pe calea detaºãrii, judecãtorul sau procurorul sã încalce normele constituþionale referitoare la incompatibilitãþi, legiuitorului nefiindu-i permisã crearea unor procedee de eludare a unor interdicþii de naturã constituþionalã.

Mai mult, acesta are obligaþia de a elimina din dreptul pozitiv soluþiile legislative constatate ca fiind neconstituþionale, precum cele ce se regãsesc, spre exemplu, în actualul art.58 alin.(1) din Legea nr.303/2004.

177. Având în vedere cele de mai sus, legiuitorului îi revine obligaþia de a pune de acord în procesul de reexaminare a legii toate prevederile acesteia ce privesc incompatibilitãþile, inclusiv cele aflate în vigoare, cu prezenta decizie.”

Legea de modificare a Legii nr. 303/2004, faţã de care a fost exercitat controlul de constituţionalitate finalizat cu Decizia nr. 45/2018, este o lege nouã care nu a intrat încã în vigoare.

Urmare a controlului de constituţionalitate, o parte din dispoziţiile cuprinse în Legea pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor au fost declarate neconstituþionale.

Punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate

Elementele de neconstituţionalitate constatate prin Decizia CCR nr. 45/2018 se limiteazã, potrivit competenţelor constituţionale şi legale ale Curţii Constituţionale, la tipul de control de constituţionalitate efectuat, şi anume cel anterior intrãrii în vigoare a unei legi, ceea ce înseamnã cã instanţa constituţionalã nu s-a pronunţat asupra constituţionalitãţii/neconstituţionalitãţii niciunei norme din forma actualã a Legii nr. 303/2004.

Observãm cã, în considerentele deciziei, este extins controlul de constituţionalitate inclusiv prin interpretarea unor texte aflate în vigoare (Legea nr. 302/2004 forma în vigoare), fiind formulate şi recomandãri punctuale, ce au în vedere clarificarea aspectelor prezentate în considerente.

În limitele competenţelor stabilite de lege, prin raportare exclusivã la considerentele din decizie privitoare la regimul juridic al incompatibilitãţilor şi al conflictelor de interese, vãzând cuprinsul Deciziei CCR, care, la punctul 177, precizeazã expres faptul cã „legiuitorului îi revine obligaþia de a pune de acord în procesul de reexaminare a legii toate prevederile acesteia ce privesc incompatibilitãþile, inclusiv cele aflate în vigoare, cu prezenta decizie.”, Agenţia Naţionalã de Integritate opineazã cã dispoziţiile Legii nr. 303/2004 se aplicã în forma lor în vigoare în prezent.

Regimul juridic al incompatibilitãţilor şi conflictelor de interese restrânge exerciţiul unor drepturi şi sunt de strictã interpretare şi aplicare, iar efectele deciziei sunt cele care rezultã din dispoziţiile art. 147 alin (2) din Constituţia României şi din cele ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, în sensul cã instituie o obligaţie în sarcina Parlamentului de a pune în acord, în procesul de reexaminare a legii, toate prevederile acesteia cu respectiva Decizie.

În acest sens, conform prevederilor art.147 alin. (2) Constituţia României:

„În cazurile de neconstituþionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sã reexamineze dispoziþiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curþii Constituþionale.”

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992:

„În cazurile de neconstituþionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sã reexamineze dispoziþiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curþii Constituþionale.”

Prin urmare, Decizia nr. 45/2018 a Curţii Constituţionale, care cuprinde în motivare şi aspecte privind textele de lege în vigoare în acest moment, este obligatorie pentru legiuitor în contextul unor posibile modificãri viitoare ale actualei forme a Legii nr. 303/2004, fiind o decizie pronunţatã ca urmare a demarãrii unui control constituţional a priori asupra unui proiect legislativ.

Reţinerile Curţii sunt cu privire la reglementarea ulterioarã pe care trebuie sã o facã legiuitorul referitor la dispoziţiile susceptibile de interpretare.

De asemenea, întrucât este pronunţatã în cadrul procedurii de control a priori a proiectului legislativ, este aplicabil numai dispozitivul deciziei, iar acesta nu este incident faţã de textul deja în vigoare, sub rezerva interpretãrii Curţii Constituţionale.

Criticile instanţei constituţionale, cuprinse în motivarea Deciziei nr. 45/2018, trebuie sã constituie elemente esenţiale de reper pentru legiuitor, când va proceda la aplicarea acestei decizii, conform art. 147 alin. (2) din Constituţie, dar, în prezent, acestea nu abrogã nicio dispoziţie din Legea nr. 303/2004 în vigoare şi nu instituie obligaţii în sarcina altor subiecte de drept, în afara Parlamentului României.


Precizãm cã prezenta opinie reprezintã punctul de vedere al Agenþiei Naþionale de Integritate şi nu este o interpretare generalã ºi obligatorie a textelor de lege.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.