Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 5 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

VÎRLAN GEORGETA LUMINIŢA,

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de ales local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local din data de 24 aprilie 2018, respectiv din data de 31 august 2018, privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea II, mai-august şi sesiunea III, septembrie-decembrie.

Astfel, au fost încheiate ulterior 4 contracte de finanţare nerambursabilă între Primăria Piatra-Neamţ şi o asociaţie cu care persoana evaluată avea o relaţie de angajament (un contract de comodat încheiat în data de 18 iulie 2014, pe o perioadă de 5 ani).

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispoziţiile art. 75, lit. b) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

MOLOCE ŞTEFAN,

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Siret, Judeţul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2016 – 04 iulie 2019 a exercitat simultan calitatea de consilier local şi pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, aflată în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Siret.

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

JARCĂU GOGU,

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod, Judeţul Braşov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 30 aprilie 2020, prin care s-a aprobat punerea unui spaţiu la dispoziţia unei asociaţii în cadrul căreia persoana evaluată deţinea funcţia de trezorier şi calitatea de membru fondator.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 228, alin (1), lit. f) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019.

VÉKONY MIHÁLY,

fost Consilier superior la Serviciul Asistenţă Tehnică din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2016 – 30 iunie 2020 a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică de consilier superior şi calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Buduslău, Judeţul Bihor.

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 49, art. 94, alin. (1), art. 101, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 (în vigoare până la 05.07.2019) şi dispoziţiile art. 445, alin. (3), art. 462, alin. (1), art. 492, alin. (1) şi alin. (2), lit. l) şi art. 520, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

MIHAI DORIN-COSMIN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Ploieşti, Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2017 – 01 noiembrie 2018 a exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de asistent medical în cadrul Penitenciarului Ploieşti, judeţul Prahova şi funcţia de asistent medical în cadrul unei societăţi comerciale, atribuţiile exercitate ca funcţionar public cu statut special fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în cadrul societăţii comerciale.

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

 • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
 • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
 • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru (...) consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;
 • art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local (...) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: c) calitatea de (...) angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local (...)”;
 • art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;
 • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „[…] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. […] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;
 • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1 ) şi art. 101 alin. (3^1 )”;
 • art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: (...) b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia”;
 • art. 77, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;
 • art. 49 din Legea nr. 188/1999 (în vigoare până la 05.07.2019), potrivit căruia „Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii’’;
 • art. 94, alin. (1), lit. a1) din Legea nr. 188/1999 (în vigoare până la 05.07.2019), potrivit căruiaRaportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: a1) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă’’;
 • art. 101, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 188/1999 (în vigoare până la 05.07.2019), potrivit căruia „Destituirea  din  funcţia  publică  se  dispune, în  condiţiile art. 78, prin  act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate’’;
 • art. 228, alin. (1), lit. f) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: (...) f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei’’;
 • art. 445, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „În situaţia  intervenirii  unei  incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal’’;
 • art. 462, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile  legislaţiei  speciale  privind unele  măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică’’;
 • art. 492, alin. (1) şi alin. (2), lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „alin.(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. alin. (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: […]  lit. l) încălcarea prevederilor referitoare  la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate’’;
 • art. 520, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia „Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 493, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: lit. b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într - un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate, situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare’’.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.