Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat Comisia de disciplină, în cazul a nouă persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

MILITARU LIVIU,

Secretar general al Com. Sălcuţa, Jud. Dolj

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea funcţiei publice de conducere, MILITARU LIVIU a întocmit două acte administrative privind avansarea şi promovarea în funcţia contractuală a soţiei sale, respectiv numirea acesteia în funcţie publică, prin modificarea Statului de funcţii al Primăriei Sălcuţa.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003. 

VLAD IOAN FLORIN,

Funcţionar public în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 21 aprilie 2003, întrucât deţine şi exercită simultan cu funcţia publică în cadrul A.J.F.P. Hunedoara şi funcţia de expert tehnic judiciar în sectorul privat, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 94, alin. (1) (text în vigoare până la data de 01.01.2011) şi dispoziţiile art. 96 alin. (1) (text în vigoare începând cu data de 01.01.2011) din Legea nr. 161/2003.

CÎRLIG DANIELA,

fost Manager al Spitalului “Dr. Karl Diel”Jimbolia, Jud. Timiş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei de manager (05 decembrie 2017 – 31 martie 2021), CÎRLIG DANIELA întrucât a încheiat şi semnat în calitate de manager al spitalului, acte administrative cu privire la încadrarea şi promovarea profesională a unor rude şi afini, în cadrul Spitalului “Dr. Karl Diel” Jimbolia, încălcând prevederile art. 178, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006.

BADEA VALERIA,

fost Manager al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Braşov

INCOMPATIBILITATE

În perioada iunie 2016 – ianuarie 2019, a exercitat simultan funcţiile de manager al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov şi cea de medic titular în cadrul propiului Cabinet Medical De Obstetrică – Ginecologie, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 95/2006.

MAGHIAR MARCEL,

Director financiar-contabil în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Jud. Bihor

INCOMPATIBILITATE

MAGHIAR MARCEL se află în stare de incompatibilitate, întrucât,  exercită simultan cu funcţia de director-financiar contabil în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi funcţiile de administrator în cadrul unei societăţi comerciale (începând cu data de 22 noiembrie 2016) şi cenzor în cadrul unei alte societăţi comerciale (începând cu data de 14 mai 2021), încălcând prevederile art. 178,  alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

Menţionăm faptul că MAGHIAR MARCEL a mai exercitat funcţia de cenzor simultan cu funcţia de director financiar-contabil în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi în perioada 04 mai 2018 – 04 mai 2021, încălcând prevederile art. 178,  alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

IANA COSMIN-ADRIAN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Poliţiei Mun. Râmnicu Vâlcea

SESIZARE COMISIA DE DISCIPLINĂ

În perioada exercitării funcţiei publice cu statut special, IANA COSMIN-ADRIAN

s-a implicat în activităţi privind şi aflate în legătură cu o societate comercială, încălcând prevederile art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

MITON CONSTANTIN IULIAN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Iaşi

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 06 martie 2019  se află în stare de incompatibilitate, întrucât,  deţine şi exercită simultan cu funcţia publică cu statut special şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special, încălcând  prevederile  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

VRANCIU ANDREI GENOVEL,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 martie 2019 – 06 februarie 2020, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât,  a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special, încălcând  prevederile  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

RAHĂU MARIANA AURORA,

Funcţionar public de conducere în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 10 iulie 2017 – 19 martie 2020, având un interes personal de natură patrimonială,  RAHĂU MARIANA AURORA a semnat şi avizat înscrisuri referitoare la două societăţi comerciale al căror administrator este soţul acesteia, încălcând dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 79, lit. a) şi c) din Legea nr.161/2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MAGHIAR MARCEL, MITON CONSTANTIN IULIAN şi VRANCIU ANDREI GENOVEL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
  • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
  • art. 79, alin. (1), lit. a) şi c)  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; (...) c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”; 
  • art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (text în vigoare până la data de 01.01.2011), potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică; ”
  • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (text în vigoare din data de 01.01.2011), potrivit căruia „(…) Funcţionarii publici, (...) pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, (...), potrivit fişei postului” ;
  • art. 178,  alin. (1), lit. a) şi g), alin. (2), lit. c) şi alin. 4) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia alin. (1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau şi indemnizate cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică (…); g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; alin. (2) Constituie conflict de interese: c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afin ii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager (…); alin. (4) În cazul în care la numirea în funcţie managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept”;
  • art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002, potrivit căruia „(1) Poliţistului îi este interzis: (...) g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar”

„Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.