Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

POP NARCISA ELENA,

fost Inspector în cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, Judeţul Cluj

AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum total de aprox. 500.000 euro (constând în suma de 387.294 euro şi suma de 631.906,91 lei), între averea dobândită şi veniturile realizate de către POP NARCISA ELENA, fost Inspector în cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, în perioada 01 iulie 2007 – 31 decembrie 2016.

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către POP NARCISA ELENA. 

 

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la posibile indicii privind încălcarea legislaţiei fiscale în ceea ce priveşte vânzarea unui imobil la preţul de 27.800 euro, preţul încasat fiind de 39.400 euro.

PRICINĂ LUCIAN,

Şef Serviciu Control în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 octombrie – 25 noiembrie 2019, a deţinut simultan funcţia de Şef Serviciu Control în cadrul Ministeruli Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (actualmente Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei) şi funcţia de Director General - Preşedinte în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

BLIDEANU ŞTEFAN-LIVIU,

Primar al Comunei Stăneşti, Judeţul Gorj

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BLIDEANU ŞTEFAN-LIVIU a infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Stăneşti a emis acte administrative, care au produs un folos material pentru soţia sa, respectiv, fiul său.

POPA DANIEL DORU,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Cugir, Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 octombrie 2017 - 30 martie 2018, a exercitat simultan calitatea de Consilier local şi funcţia de Director comercial în cadrul unei societăţi comerciale de interes naţional, încălcând, astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

ALBĂSTROIU VALERICĂ,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Scorniceşti, Judeţul Olt

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016 – 2020), având un interes personal, a participat în data de 22 februarie 2018 la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local Scorniceşti în baza căreia a fost atribuit un contract de închiriere a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul privat al oraşului, către asociaţia în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de membru şi funcţia de preşedinte.

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (acte normative în vigoare în perioada evaluată).

ISPIR MIRCEA-VALERIU,

Şef serviciu administrativ în cadrul Spitalului Municipal Orşova, Judeţul Mehedinţi

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către ISPIR MIRCEA-VALERIU a infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a îndeplinit acte privind achiziţii directe efectuate de către Spitalul Municipal Orşova de la societatea comercială la care asociat unic este mama acestuia.

DOICARU IONEL-CLAUDIU,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Poliţia Municipiului Mangalia

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 decembrie 2017 – 07 mai 2020, a deţinut şi exercitat simultan funcţia  publică cu statut special (poliţist rutier) şi funcţia de instructor auto în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând, astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

OMER ELVIS,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Poliţia Municipiului Constanţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 aprilie 2018 – 20 februarie 2020, a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică cu statut special de agent de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, Biroul Rutier şi funcţia de instructor auto în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând, astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PRICINĂ LUCIAN şi OMER ELVIS nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

  • art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

 

  • art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local […] este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de […] director, […] la […] societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă […] în cazul consilierului local […]

 

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

  • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru (...) consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

  • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1 ) şi art. 101 alin. (3^1 )”;

 

  • art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”.

 

  • art. 77, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(...) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (...) sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei;

 

  • art. 96, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(…) funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. (…)  funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca (…) funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.