Marţi, 15 iunie 2021, este data limită până la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/2ZPhVQy), pot depune declaraţiile de avere şi de interese anuale.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Pentru a facilita procesul de completare şi depunere a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate aduce la cunoştinţa opiniei publice un set de informaţii utile:

 1. Platforma e-DAI:

Agenţia Naţională de Integritate a lansat noua platformă online „e-DAI”, prin intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, vor putea completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format digital.

Cadrul legal privind modalitatea de completare şi depunere digitală a declaraţiilor de avere şi de interese a fost stabilit prin Legea nr. 105/2020 (https://bit.ly/34nqcvZ).

Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1 - 38 din Legea nr. 176/2010, pot completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese, astfel:

- în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI; În cazul în care deponentul nu deţine încă o astfel de semnătură, acesta poate, până la finalul anului 2021, completa şi transmite declaraţiile prin platforma e-DAI, semnate olograf;

- în format letric şi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul”.

Începând cu 01 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligaţia de a completa şi depune declaraţiile certificate cu semnătură electronică calificată, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.

 1. Modalitatea de completare a declaraţiilor de avere şi de interese:
 • Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular (funcţie, CNP, domiciliu).

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:

- în cazul veniturilor se vor declara veniturile obţinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);

- în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menţiona situaţia la data declarării; (ex. situaţie active financiare, bunuri mobile deţinute, datorii, etc.).

 • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calităţile prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

 1. Obligaţiile conducătorilor entităţilor :
 • Să desemneze persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese, în cazul în care acestea nu au fost desemnate;
 • Să asigure, până la data de 31 decembrie 2021, certificate calificate pentru semnătură electronică, pentru fiecare deponent din cadrul entităţii (obligaţie instituită prin art. III din Legea nr. 105/2020);
 • Să asigure ducerea la îndeplinire a prerogativelor legale la nivelul entităţii pe care o conduce.
 1. Obligaţiile persoanelor responsabile:
 • Să se înroleze în platforma e-DAI, obţinând un cont specific în cadrul căruia îşi vor putea îndeplini obligaţiile stabilite de lege;
 • Să înroleze deponenţii în platforma e-DAI;
 • Să verifice declaraţiile deponenţilor sub aspectul existenţei eventualelor deficienţe şi să le valideze, fiind astfel transmise către Agenţia Naţională de Integritate;
 • Să asigure afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii;
 • Să transmită Agenţiei până la data de 01 august 2020, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.
 1. Anonimizarea declaraţiilor de avere şi de interese:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declaraţiilor de avere şi de interese se vor anonimiza:

· adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,

· adresa instituţiei care administrează activele financiare,

· codul numeric personal,

· semnătura.

Agenţia Naţională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, respectiv art. 6 „Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c).

În situaţia în care, declaraţiile de avere conţin date cu caracter personal ale unor terţi care nu au fost informaţi că vor fi făcute publice, aceştia au posibilitatea de a se adresa Agenţiei Naţionale de Integritate solicitând anonimizarea respectivelor informaţii.

 1. Asigurarea publicităţii declaraţiilor de avere şi de interese pe Portalul public al Agenţiei:

Declaraţiile se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi pe Portalul public al Agenţiei (http://declaratii.integritate.eu/), pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.

 1. Sancţiuni prevăzute de Legea nr. 176/2010:
 • Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare;
 • Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Legături utile:

 1. Platforma e-DAI: https://dai.integritate.eu/
 2. Manualul de utilizare al persoanei responsabile (PR): https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf
 3. Manualul de utilizare al deponentului (D): https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf
 4. Video de prezentare a procesului de digitalizare DA/DI:  https://www.youtube.com/watch?v=B2FS7qaZ-Hs
 5. Tutoriale video: https://dai.integritate.eu/video.html
 6. Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi interese:  https://bit.ly/3fUmBep
 7. Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese: https://bit.ly/3p54iHu
 8. Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese: https://bit.ly/3p7CLW8
viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.