Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existenţa conflictului de interese de naturã administrativã în cazul a trei foşti şi actuali aleşi locali, dupã cum urmeazã:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

                 1. CURUŢI IONEL, primar al comunei Mãnãştiur, judeţul Timiş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deţinerii mandatului de primar 2008 – 2012, a semnat şi aprobat mai multe contracte (de administrare şi concesiune), precum şi documentele aferente acestora, încheiate între Primãria comunei Mãnãştiur şi Asociaţia Proprietarilor de terenuri „ARTEMIS” Mãnãştiur, asociaţie în cadrul cãreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de membru fondator şi a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Director.  

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

            2. PASCARU VASILE, viceprimar al comunei Dochia, judeţul Neamţ

INCOMPATIBILITATE
În perioada 09 iulie 2013 – 30 iunie 2014, a deţinut simultan funcţia de vicepimar şi pe cea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Dochia., încãlcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

              3. CICEU VASILE, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Budeşti, judeţul Maramureş

INCOMPATIBILITATE
În perioada 25 iunie 2012 – 24 iunie 2016, a deţinut simultan funcţia de consilier local şi pe cea de şofer în Compartimentul Gospodãrire din cadrul Primãriei Comunei Budeşti, încãlcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CURUŢI IONEL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menţionate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

·         art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt: imparþialitatea, integritatea, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public”;

·         art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I”;

·         art. 87, alin. (1), d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu […] lit.c) calitatea de funcþionar public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia;  lit.d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoanã fizicã”;

·         art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de consilier local sau consilier judeþean este incompatibilã cu: c) calitatea de funcþionar public sau angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeþean ori al prefecturii din judeþul respectiv”;

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.