Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a nouă persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

RIZEA MARINEL,

Director general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi fost Director general în cadrul Direcţiei generale de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

 

AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 442.377 Lei şi 35.000  Euro între averea dobândită şi veniturile realizate de către RIZEA MARINEL, în perioada 25 februarie 2014 – 31 decembrie 2018. 

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către RIZEA MARINEL.

BOTEA SILVIU, 

Agent  în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Sectorul de Frontieră Isaccea,

Jud. Tulcea

AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 165.038,5 Lei (echivalentul sumei de 37.037 Euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către BOTEA SILVIU, în perioada 01 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel  Constanţa, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către  BOTEA SILVIU.

LĂU IONELIA – MARIANA,

fost Consilier Asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Com. Negrileşti, Jud. Galaţi

 

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 august – 26 septembrie 2020, întrucât  a participat la alegerile locale 2020 în calitate de candidat pentru funcţia de consilier local, fără să-şi suspende raportul de serviciu pe perioada desfăşurării campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

COLŢUNEAC ADRIAN GHEORGHE,

Funcţionar public cu statut special (Agent principal)

în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 octombrie 2019 – 31 martie 2021, întrucât, a deţinut şi exercitat simultan atât calitatea de funcţionar public cu statut special (agent principal), respectiv calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cât şi cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 2, alin. (4) din  O.U.G. nr. 20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.

PINTILEI MARICICA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Mihai Eminescu, Jud. Botoşani – Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2016-2019, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a semnat/avizat în calitate de arhitect şef autorizaţiile de construcţie pentru persoane fizice, care au avut la bază documentaţia întocmită de societatea comercială în cadrul căreia soţul său a deţinut funcţia de administrator şi calitatea de asociat unic, iar fiul său deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat unic, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

CERKEZ RADU,      

Fost funcţionar public în cadrul Ministerului Educaţiei

(fost Minister al Educaţiei şi Cercetării)

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare  de incompatibilitate în perioada 06 noiembrie – 07 decembrie 2020, întrucât a participat  la alegerile parlamentare 2020, în calitate de candidat pentru funcţia de senator în Parlamentul României, fără să-şi suspende raportul de serviciu pe perioada desfăşurării campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.      

 

Persoana evaluată a încălcat astfel   prevederile  art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat prevederile art. 445, alin. (2), şi alin. (3) coroborate cu prevederile art. 492, alin. (2), lit. l) şi art. 520, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019.

OMUŞORU MARIA MIHAELA, Consilier în cadrul Compartimentului juridic şi stare civilă al aparatului de specialitate al Primarului Com. Hălăuceşti, Jud. Iaşi

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 noiembrie 2018 – 18 decembrie 2020, întrucât s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu tatăl acesteia, care ocupă funcţia publică de conducere de secretar al comunei Hălăuceşti, jud. Iaşi, încălcând astfel prevederile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

BĂLTĂREŢU VIORICA, Funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Muşeteşti, Jud. Gorj

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 august – 28 septembrie 2020, întrucât, deşi a candidat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, nu şi-a suspendat raportul de serviciu pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile  art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat prevederile  art. 445, alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile  art. 492, alin. (2), lit. l) şi art. 520, lit. b) din acelaşi act normativ.

SIDERIAŞ MĂRIOARA,

Director al Şcolii Gimnaziale „Herăstrău”, Bucureşti

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către SIDERIAŞ MĂRIOARA a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât, a îndeplinit acte prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru fiica sa, respectiv a semnat şi aprobat contractele de muncă prin care fiica sa a fost angajată în cadrul Şcolii Gimnaziale Herăstrău Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BĂLTĂREŢU VIORICA şi LĂU IONELIA – MARIANA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „alin. (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: lit. c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. alin. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştiinţă”. ”
  • art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.” ;
  • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(…) funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. (…) funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca (…) funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;
  • art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”;
  • art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 20/2020, potrivit căruia „Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”;
  • art. 445, alin. (2), şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor. (1)  Funcţionarii  publici  au  obligaţia  să  respecte  întocmai  regimul  juridic  al  conflictului  de  interese  şi  al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.”;
  • art. 492, alin. (2), lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Răspunderea administrativ-disciplinară (…) (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: (…) l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate (…)”;
  • art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G nr. 57/2019, potrivit căruia „Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor”.           
  • art. 520, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia Destituirea din funcţia publică. Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 493, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.